Život nemocných s epilepsií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Papršteinová, Markéta cze
dc.contributor.author Petrová, Iveta
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:25:40Z
dc.date.available 2014-09-22T12:25:40Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57537
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována problematice " Život nemocných s epilepsií ". Práce se člení na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část se zaměřuje na bližší seznámení se s epilepsií, jejími projevy, diagnostikou, léčbou, první pomocí, psychosociální problematikou a s řadou režimových opatření. Výzkumná část popisuje pomocí anonymního dotazníkového šetření problémy nemocných trpících epilepsií v jednotlivých oblastech života. Výsledky jsou zpracovány v programu Microsoft Excel do grafů. Dotazník je obsahem přílohy E. cze
dc.format 94 s. cze
dc.format.extent 1985819 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject epilepsie cze
dc.subject pacienti cze
dc.subject omezení cze
dc.subject léčba cze
dc.subject epilepsy eng
dc.subject patients eng
dc.subject limitations eng
dc.subject treatment eng
dc.title Život nemocných s epilepsií cze
dc.title.alternative The life of patients with epilepsy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ochtinská, Hana cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is devoted theme " The life of patients with epilepsy ". The work is divided into theoretical and research part. The theoretical part focuses on closer acquaintance with epilepsy, symptoms, diagnosis, first aid, psychosocial problems and with lots of regime measures. The research part describes using an anonymous questionnaire survey problems of patients with epilepsy in their individual areas of life. The results are processed in Microsoft Excel to graph. The questionnaire is found in Annex E of this bachelor thesis. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31225
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. U otázky č. 5: V jakém věku Vám byla diagnostikována epilepsie? Uvádíte variantu e) 21 a více let. S jakým záměrem jste dala takto široké rozmezí? Je to oproti jiným variantám neúměrné? 2. V závěru práce uvádíte, že Vám práce pomohla více nahlédnout do problematiky života nemocných s epilepsií. Jak Vaše poznatky využijete v praxi? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 23421 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account