Identifikace a lokalizace vybraných léčiv a jejich metabolitů v potkaních tkáních s využitím hmotnostní spektrometrie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirásko, Robert cze
dc.contributor.author Dušek, Martin
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:19:11Z
dc.date.available 2014-06-19T10:19:11Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56583
dc.description.abstract Hlavním tématem této práce je identifikace metabolitů tramadolu s využitím technik kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, hmotnostně spektrometrického zobrazování, a také MALDI hmotnostně spektrometrické analýzy. Dále byla provedena analýza vlivu vybraných matric na MALDI ionizaci ursodeoxycholové kyseliny UDCA a tramadolu. V úvodu jsou stručně popsány výhody i nevýhody UPLC-MS/MS a MALDI-UHRMSI techniky. Teoretická část se skládá z několika kapitol. První kapitola je zaměřena na detailní popis nejčastějších enzymů a metabolických reakcí, podílejících se na biotransformaci léčiv. Druhá kapitola pojednává o charakteristických vlastnostech a farmakologických účincích vybraných léčiv. Zbývající kapitoly jsou věnovány na využití hmotnostní spektrometrie, obzvláště hmotnostně spektrometrického zobrazování, při analýze léčiv a jejich metabolitů. V experimentální části je popsána optimalizace UPLC podmínek pro separaci tramadolu a jeho metabolitů. Dále jsou zde uvedeny údaje, týkající se veškerých postupů, metodik, chemikálií a přístrojů, které byly využity během jednotlivých experimentů. V poslední kapitole jsou diskutovány výsledky kvalitativní i kvantitativní analýzy tramadolu a jeho metabolitů včetně jejich prostorové lokalizace ve vybraných vzorcích tkání a biotekutin. cze
dc.format 115 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.5.2024 cze
dc.subject metabolismus léčiv cze
dc.subject hmotnostně spektrometrické zobrazování cze
dc.subject tramadol cze
dc.subject UPLC - MS/MS cze
dc.subject UHRMSI cze
dc.subject MALDI - MS/MS cze
dc.subject drug metabolism eng
dc.subject mass spectrometry imaging eng
dc.subject tramadol eng
dc.title Identifikace a lokalizace vybraných léčiv a jejich metabolitů v potkaních tkáních s využitím hmotnostní spektrometrie cze
dc.title.alternative Distribution study of selected drugs and its metabolites in rat tissues using mass spectrometry eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hroch, Miloš cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The major topic of this thesis is the identification of tramadol metabolites using UPLC- MS/MS, MALDI-UHRSMSI and MALDI-MS/MS technique. Advantages and disadvantages of these techniques are briefly discussed in the introduction. A theoretical part is divided into several chapters. The first chapter describes the most common enzymes and metabolic reactions, which are participated in the drug biotransformation. The second chapter deals with characteristic properties and pharmacological effects of selected drugs. Other chapters are devoted to the theoretical background of mass spectrometry imaging and their application in the drug metabolism studies. Experimental part includes an optimization of UPLC conditions for separation of tramadol and its metabolites as well as description of used methods, chemicals, procedures and instruments, used for individual experiments are said in this part, too. Last chapter summarizes qualitative and quantitative results including identification and localization of tramadol and its metabolites in selected rat tissue samples and biofluids. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31141 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Student seznámil členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce a zodpověděl položené dotazy. cze
dc.identifier.stag 23935 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account