Možnosti zefektivnění práce dispečera ve firmě Thermoil s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela cze
dc.contributor.author Perk, Aleš
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:17:18Z
dc.date.available 2014-06-19T10:17:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56282
dc.description.abstract Tato diplomová práce se nejprve zabývá analýzou práce dispečera a používaných softwarů ve firmě Thermoil s.r.o. Z této analýzy jsou vyvozeny silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby práce dispečera a použitých softwarů. Dále se práce zabývá analýzou dostupných softwarů na trhu, jestli se na trhu nenalézá vhodnější software pro tuto společnost. Nakonec je řešen návrh struktury nového softwaru a jeho funkcí, které by lépe vystihovaly specifika této společnosti. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 2428523 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject dispečer cze
dc.subject dohoda ADR cze
dc.subject lehký topný olej cze
dc.subject společnost cze
dc.subject zákazník cze
dc.subject závoz cze
dc.subject dispatcher cze
dc.subject ADR Agreement cze
dc.subject light fuel oil cze
dc.subject company cze
dc.subject customer cze
dc.subject delivery cze
dc.title Možnosti zefektivnění práce dispečera ve firmě Thermoil s.r.o. cze
dc.title.alternative Possibilities for more effective work of dispatcher in comapany Thermoil s.r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This master thesis in first instance deals with analysis of a work of dispatcher and software used in the company Thermoil s.r.o. From this analysis are drawn strengths, weaknesses, opportunities and threats of a work of the dispatcher and used software. The thesis also analyzes the available software in the market, if the market provides more suitable software for this company. Finally is solved suggestion of structure of a new software and its functions which would reflect the specifics of this company more accurately. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30437 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil svou diplomovou práci a zodpověděl otázky kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 24663 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account