Studium cyklizace isothiouroniových solí odvozených od 2-chlormethylidenmalonátu na heterocyklické sloučeniny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanusek, Jiří cze
dc.contributor.author Hladíková, Veronika
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:17:13Z
dc.date.available 2014-06-19T10:17:13Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56270
dc.description.abstract Byly připraveny a pomocí spektrálních metod charakterizovány čtyři isothiouroniové soli odvozené od methyl 2-(chlormethyliden)malonátu a thiomočoviny, N,N' dimethylthiomočoviny, N-fenylthiomočoviny a N-fenyl-N'-methylthiomočoviny. Dále byla zkoumána možnost transformace připravených solí na deriváty 2 imino 1,3 thiazinu resp. 2-thioxopyrimidinu. Bylo zjištěno, že tato transformace probíhá pouze ve slabě bazickém prostředí a i zde je komplikována vznikem několika vedlejších produktů, jako je tetramethyl-2,2'-(sulfandiyldimethylyliden)dipropandioát resp. výchozí thiomočoviny. Celkové výtěžky získaných heterocyklických sloučenin proto nepřesáhly 40 %. Přesto bylo ve všech případech možné identifikovat a charakterizovat tyto heterocyklické sloučeniny. Reakce probíhá jako intramolekulární cyklizace méně substituovaným atomem dusíku, která primárně vždy poskytuje příslušný derivát 2-imino-1,3-thiazinu. Tento thiazinový derivát lze izolovat pouze nesubstituovaný, v případě jakékoliv substituce na atomech dusíku dochází k rychlému Dimrothovu přesmyku na odpovídající 2-thioxopyrimidin. Kvalitativně byla studována i kinetika transformace připravených solí ve vodě a v roztocích neutrálních a slabě bazických pufrů. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 2011613 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject isothiouroniové soli cze
dc.subject thiomočovina cze
dc.subject 2-chlormethylidenmalonát cze
dc.subject isothiouronium salts eng
dc.subject thiourea eng
dc.subject 2-chloromethylidenemalonate eng
dc.title Studium cyklizace isothiouroniových solí odvozených od 2-chlormethylidenmalonátu na heterocyklické sloučeniny cze
dc.title.alternative Study of cyclization of isothiuronium salts derived from 2-chloromethylidenmalonate to heterocyclic compounds eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Svoboda, Jan cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated Four substituted isothiuronium salts derived from methyl 2-(chloromethy-lidene)malonate and thiourea, N,N'-dimethylthiourea, N-phenylthiourea and N-phenyl-N'-methylthiourea were prepared and characterized. Then the possibility of their transformations leading to 2 imino-1,3-thiazine and/or 2-thioxopyrimidine was examined. It was found that the transformation takes place under weakly alkaline conditions and is relatively complicated due to formation of several by-product e.g. tetramethyl-2,2'-(sulfanediyldimethylylidene)dipropandioate and starting thiourea. The overall yield of all heterocyclic compounds prepared therefore did not exceed 40 %. However in all cases it was possible to identify and to characterize these heterocyclic compounds. The reaction involves intramolecular cyclization via less substituted nitrogen to give corresponding derivative of 2-imino-1,3-thiazine. This thiazine derivative was isolated only in the case of unsubstituted isothiuronium salt. In other cases very fast Dimroth rearrangement occurs and the final product is corresponding 2 thioxopyrimidine. Kinetics of transformation was also studied qualitatively in solutions of neutral or weakly alkaline buffer solutions. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30236 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Podmínky pro bránění Dimorthovu přesmyku. Objasnění nukleofilní vinylové substituce. Byla prováděna identifikace vedlejších produktů? Diplomantka uspokojivě zodpověděla všechny dotazy. cze
dc.identifier.stag 23684 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account