Právní aspekty kupních smluv uzavíraných společností HEDVA, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klavík, Jiří cze
dc.contributor.author Rubešová, Veronika
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:17:01Z
dc.date.available 2014-06-19T10:17:01Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56241
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na zpřehlednění a přiblížení nové právní úpravy soukromoprávní oblasti smluvního práva, která nabyla účinnosti počátkem roku 2014. Konkrétně je práce rozdělena do čtyř tematických oblastí. Zprvu je pojednáváno o problematice závazku, smlouvy a jejich závazných poměrů. Zejména se práce zaobírá rozborem legislativní úpravy kupních smluv ve vnitrostátním měřítku spolu s přihlédnutím k mezinárodním koncepcím smluvního práva. Diplomová práce se zvláště věnuje zhodnocení využití různých modifikací právních aspektů, které je možno využít a také předkládá návrhy možných legislativních změn v právní úpravě koupě v obchodní praxi. cze
dc.format 86 s. cze
dc.format.extent 1746326 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Kupní smlouva cze
dc.subject právní aspekty cze
dc.subject občanský zákoník cze
dc.subject smluvní právo cze
dc.subject závazek cze
dc.subject smlouva cze
dc.subject právní úprava cze
dc.subject smluvní svoboda cze
dc.subject sale contract eng
dc.subject legal aspects eng
dc.subject civil code eng
dc.subject contract law eng
dc.subject liability eng
dc.subject contract eng
dc.subject legal regulation eng
dc.subject freedom of contract eng
dc.title Právní aspekty kupních smluv uzavíraných společností HEDVA, a.s. cze
dc.title.alternative Legal aspects of contracts sales concluded by company HEDVA, a.s. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bubeník, Václav cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The thesis work focuses on streamlining and approach of the new legilation by private contrat law, which came info force in early 2014. Specifically, the work is divided into four thematic areas. The issue of liability, contract and their binding ratios are discussed at first. In particular, the work deals with the analysis of legislative amendments purchase agreements at national level together with regard to international concepts of contract law. This thesis is especially dedicated evaluation using various modifications of the legal aspects, which can be used and also submit proposals for possible legislative changes in legislation purchase business practice. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30256 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Během obhajoby byly komisí položeny následující otázky: Za jakých okolností lze akceptaci nabídky provést nikoliv výslovně, ale pouhým přijetím nebo poskytnutím nabízeného plnění? Část obsahu smlouvy lze určit s využitím obchodních podmínek. Co musí být splněno, aby se obchodní podmínky jedné ze smluvních stran staly součástí smlouvy? Jaký je rozdíl mezi dohodnutým úrokem z prodlení a smluvní pokutou? Z jakého důvodu jste podniku navrhla zařazení rozhodčí doložky do obchodních smluv? V rámci jaké organizace byla přijata celosvětová dohoda o rozhodčích doložkách (New Yorská úmluva)? Studentka otázky zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 24159 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account