Charakterizace molekulární struktury akrylátových emulzních kopolymerů metodou A4F-MALS a vliv struktury na základní lakařské vlastnosti.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Podzimek, Štěpán cze
dc.contributor.author Zgoni, Hedvika
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:16:23Z
dc.date.available 2014-06-19T10:16:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56129
dc.description.abstract Práce se zabývá charakterizací molekulární struktury akrylátových emulzních kopolymerů metodou frakcionace tokem v asymetrickém tokovém poli (A4F) spojenou s víceúhlovým detektorem rozptylu světla (MALS). Je zaměřena na stanovení molárně hmotnostní distribuce a identifikaci větvení vytvořeného přenosem řetězce na polymer. Molekulární struktura byla měněna přídavkem čtyřfunkčního monomeru. Dále tato práce porovnává distribuci velikosti částic latexů stanovenou metodami A4F-MALS a dynamickým rozptylem světla (DLS). Zkoumá vliv molekulární struktury pojiva na lakařské vlastnosti připravených nátěrových hmot. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 1838908 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 16.5.2024 cze
dc.subject emulzní polymerace cze
dc.subject A4F-MALS cze
dc.subject molární hmotnost cze
dc.subject molekulární struktura cze
dc.subject větvení cze
dc.subject lakařské vlastnosti cze
dc.subject emulsion polymerization eng
dc.subject A4F-MALS eng
dc.subject molar mass eng
dc.subject molecular structure eng
dc.subject branching eng
dc.subject coating properties eng
dc.title Charakterizace molekulární struktury akrylátových emulzních kopolymerů metodou A4F-MALS a vliv struktury na základní lakařské vlastnosti. cze
dc.title.alternative Characterization of the molecular structure of acrylic emulsion copolymers by A4F-MALS method and effect of the structure on the basic coating properties eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šňupárek, Jaromír cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the characterization of the molecular structure of emulsion acrylate copolymers by means of asymmetric flow field flow fractionation method (A4F) coupled with a multi-angle light scattering (MALS) detector. The focus is on the determination of molar mass distribution and identification of branching formed by chain transfer to polymer. The molecular structure was varied by the addition of tetra functional monomer. In addition, the thesis compares the size distribution of the latex particles determined by A4F-MALS and dynamic light scattering (DLS). It studies the influence of the molecular structure of the binder on the properties of the prepared model coatings. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30020 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla výsledky své diplomové práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 24349 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account