Vytvoření enginu pro interaktivní procvičování matematiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožek, Josef cze
dc.contributor.author Hermann, Jiří
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:14:18Z
dc.date.available 2014-06-19T10:14:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55782
dc.description.abstract V teoretické části student zdůrazní význam a potenciál využití počítačů při procvičování početních úloh a provede srovnání existujících programů (zejména s důrazem na srovnání komerčních produktů a webových stránek, které nabízí tyto programy zdarma). Primárním cílem bakalářské práce bude vytvoření enginu pro program, který umožní procvičování intuitivních početních příkladů (násobilka, základní počty). Engine bude navržen tak, aby splňoval princip Learn & Play.Funkčnost enginu student doloží jeho spuštění s daty vhodnými pro procvičování matematiky pro žáky první až čtvrté třídy základní školy. cze
dc.format 39 s. cze
dc.format.extent 4978081 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Java cze
dc.subject konkurence cze
dc.subject výukové programy cze
dc.subject JavaFX cze
dc.subject engine cze
dc.subject animace cze
dc.subject základní metody cze
dc.title Vytvoření enginu pro interaktivní procvičování matematiky cze
dc.title.alternative Creating engine for interactive math practice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated In the theoretical part of the student emphasize the importance and potential use of computers for practicing arithmetic task and make comparison with existing programs (with particular emphasis on the comparison of commercial products and websites that offer these programs free). The primary aim of this thesis is to create the engine for a program that will allow practicing intuitive numerical examples (multiplication tables, basic numbers). Engine will be designed to meet the principle of Learn & Play. Functionality engine student demonstrates his start with data suitable for practicing mathematics for pupils first to fourth grade. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D30971 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence V práci se vyskytlo několik nepřesností. Student se snažil vysvětlit připomínky a zodpovědět dotazy vedoucího práce a členů komise. cze
dc.identifier.stag 24812 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account