Voltammetric Determination of the Herbicide Linuron Using a Tricresyl Phosphate-Based Carbon Paste Electrode

Show simple item record

dc.contributor.author Ðorđević, Jelena
dc.contributor.author Papp, Zsigmond
dc.contributor.author Guzsvány, Valéria
dc.contributor.author Švancara, Ivan
dc.contributor.author Trtić-Petrović, Tatjana
dc.contributor.author Purenović, Milovan
dc.contributor.author Vytřas, Karel
dc.date.accessioned 2014-03-29T07:43:26Z
dc.date.available 2014-03-29T07:43:26Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.issn 1424-8220
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54561
dc.description.abstract This paper summarises the results of voltammetric studies on the herbicide 3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea (Linuron), using a carbon paste electrode containing tricresyl phosphate (TCP-CPE) as liquid binder. The principal experimental conditions, such as the pH effect, investigated in Britton-Robinson buffer solutions (pH 2.0-7.0), the peak characteristics for the analyte of interest, or instrumental parameters for the differential pulse voltammetric mode were optimized for the method. As found out, the best electroanalytical performance of the TCP-CPE was achieved at pH 2.0, whereby the oxidation peak of Linuron appeared at ca. + 1.3 V vs. SCE. The analytical procedure developed offers good linearity in the concentration range of 1.25-44.20 mu g mL(-1) (1.77 x 10(-4)-5.05 x 10(-6) mol L-1), showing-for the first time-the applicability of the TCP-CPE for anodic oxidations in direct voltammetry (without accumulation). The method was then verified by determining Linuron in a spiked river water sample and a commercial formulation and the results obtained agreed well with those obtained by the reference HPLC/UV determination. eng
dc.format p. 148-161 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher MDPI cze
dc.relation.ispartof Sensors. 2012, 12(1). eng
dc.rights open access eng
dc.subject tricresyl phosphate eng
dc.subject differential pulse voltammetry eng
dc.subject linuron eng
dc.subject herbicide eng
dc.subject carbon paste electrode eng
dc.subject diferenční pulsní voltametrie cze
dc.subject uhlíková pastová elektroda cze
dc.subject Linuron cze
dc.subject herbicidy cze
dc.subject trikresyl-fosfát cze
dc.title Voltammetric Determination of the Herbicide Linuron Using a Tricresyl Phosphate-Based Carbon Paste Electrode eng
dc.title.alternative Voltametrické stanovení herbicidu Linuronu pomocí uhlíkové pastové elektrody s trikresyl-fosfátem cze
dc.type Article cze
dc.description.abstract-translated V tomto sdělení jsou shromážděny výsledky z voltammetrických studií s herbicidem Linuron [3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methyl-močovina] získané na uhlíkové pastové elektrodě obsahující trikresyl-fosfát (TCP-CPE) jako kapalné pojivo. Byly optimalizovány zásadní experimentální podmínky, jako vliv pH ověřovaný v Britton-Robinsonových pufrech (pH 2 až 7), charakteristiky píků sledovaného analytu, nebo přístrojové parametry pro použitý měřící mód diferenčně pulsní voltammetrie. Jak bylo zjištěno, nejlepší elektroanalytická výkonnost elektrody TCP-CPE byla dosažena při pH 2, kdy byl oxidační pík Linuronu zaznamenán při cca +1,3 V vs. SKE. Vyvinutý analytický postup nabízí dobrou linearitu v koncentračním rozsahu 1.25–44.20 μg mL−1 (tj. 1.77×10−4–5.05×10−6 mol l−1), což dokládá vůbec poprvé využitelnost elektrody TCP-CPE pro anodické oxidace v přímých voltametrických měřeních (bez nahromadění). Metoda byla poté ověřována na stanovení Linuronu v modelovém vzorku říční vody (s přidaným analytem) a v komerčním preparátu, kdy získané výsledky souhlasily s referenčním stanovením pomocí HPLC/UV. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.identifier.doi 10.3390/s120100148
dc.relation.publisherversion http://www.mdpi.com/1424-8220/12/1/148
dc.identifier.wos 000299537100007
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84856284596


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account