Informační systém dopravního podniku města Hradec Králové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožková, Alena
dc.contributor.author Samek, Martin
dc.date.accessioned 2014-02-28T10:00:36Z
dc.date.available 2014-02-28T10:00:36Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54256
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku informačního systému dopravního podniku města Hradce Králové. Cílem je posouzení jeho současného stavu, definování hlavních problémů a návrh možných řešení znamenajících zdokonalení tohoto sytému. V úvodní části je popsáno využití účetnictví pro vrcholové řízení podniku s uvedením základních účetních legislativních norem pro ČR i EU. Na ni navazuje část charakterizující samotný hradecký Dopravní podnik, jeho formu a předmět podnikání a transformaci na akciovou společnost. Dále diplomová práce pokračuje analýzou finančního a vnitropodnikového účetnictví, ze které jsou následně stanoveny hlavní problémy. Opatření jsou navržena pro obě složky účetnictví a také pro jejich softwarové zpracování. Měla by přinést především poskytování věrnějšího obrazu o hospodaření Dopravního podniku a zlepšit informovanost o efektivnosti a hospodárnosti činností v jednotlivých vnitropodnikových útvarech. cze
dc.format 75 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject dopravní podniky cze
dc.subject informační systémy cze
dc.subject MHD cze
dc.subject transport companies eng
dc.subject information systems eng
dc.title Informační systém dopravního podniku města Hradec Králové cze
dc.title.alternative Information system of the transport company of the city of Hradec Králové eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 1998
dc.description.abstract-translated This diploma work is concentrated on the problems of information system of Hradec Králové Public Transit Company. The objective of the work is the judgement of its contemporary state, defining the main problems and the proposal of possible solutions meaning improving of this system. In opening part there is described the using of accounting for the top management of the organization with introducing of basic account legislative rules for the Czech Republic and EU. The diploma work connects a part which charakterizes Public Transit Company itself, its form and the subject of business management and the transformation to joint stock company. Then it continues in analysis of financial and cost accounting, from which the main issues are consequently determined. The measures are suggested for both the components of accounting and also for their software processing. It should bring mainly providing of the more credible image about management of Hradec Králové Public Transit Company and improve information flow about efficiency and economy of activities in individual intradepartmental units. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D29644 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account