Didaktika předmětu religionistika

Show simple item record

dc.contributor.author Lang, Pavlína
dc.date.accessioned 2014-02-04T10:53:03Z
dc.date.available 2014-02-04T10:53:03Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54182
dc.description.abstract Cílem této práce je představit problematiku výuky předmětu religionistika. Čtenáři je popsáno odborné pojmosloví religionistiky, didaktiky a ukazuje se na možné další směřování jednotlivých oborů. Ve druhé části jsou popsány přístupy ve výuce náboženství v evropských státech, jako jsou Německo, Dánsko či Anglie. Také je zde nastíněna situace v České republice a možnost zařazení výuky náboženství i do multikulturní výchovy. Ve třetí části jsou popsány vhodné metody při výuce religionistiky a technické vybavení. V neposlední řadě v textu představím to, co je specifické pro výuku religionistiky a jak pojmout tento předmět od nejobecnějšího konceptu až po podrobný popis ukázkové vyučovací hodiny. cze
dc.format 51 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject didaktika religionistiky cze
dc.subject religionistika cze
dc.subject didaktika cze
dc.subject výuka náboženství cze
dc.subject oborová didaktika cze
dc.subject náboženství cze
dc.subject didactics of a science of religions eng
dc.subject science of religions eng
dc.subject didactics eng
dc.subject teaching religion eng
dc.subject sectoral didactics eng
dc.subject religion eng
dc.title Didaktika předmětu religionistika cze
dc.title.alternative Didactics of a subject science of religions eng
dc.type závěrečná práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The aim of this paper is to present issues of teaching about religions. Reader is introduced to a terminology of the Science of Religions and Didactics and is shown possible future directions of these individual disciplines. The second section describes approaches in teaching about religions in European countries such as Germany, Denmark and England. There is also outlined the situation in the Czech Republic and the possibility of inclusion of teaching about religions into multicultural education. The third section describes suitable methods in teaching the Science of Religions and right technical equipment. Finally, I deal with what is specific to teaching the Science of Religions and how to approach this subject from the most general concept to the detailed description of a sample lesson. eng
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D29544
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account