Práce sester v komunitních službách pro duševně nemocné

Show simple item record

dc.contributor.advisor Říhová, Linda cze
dc.contributor.author Pokorná, Tereza
dc.date.accessioned 2013-09-16T00:02:11Z
dc.date.available 2013-09-16T00:02:11Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53667
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o aktuálních změnách na poli psychiatrické péče, snaží se především stručně vystihnout transformaci psychiatrické péče, zvláště pak se zaměřením na komunitní služby a práci psychiatrických sester v nich. V práci bude nastíněna problematika asertivní komunitní léčby a case managementu. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Výzkumná část je věnována kvalitativnímu výzkumu, jehož cílem je zjistit a popsat, co obnáší povolání terénních psychiatrických sester, jakou ošetřovatelskou péči poskytují, jaké vnímají slabiny této nově se rozvíjející profese a jak vidí budoucnost svého povolání. cze
dc.format 86 s. cze
dc.format.extent 1443168 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject terénní psychiatrická sestra cze
dc.subject komunitní služby pro duševně nemocné cze
dc.subject case management cze
dc.subject asertivní komunitní léčba cze
dc.subject community psychiatric nurse eng
dc.subject comunnity mental health care eng
dc.subject case management eng
dc.subject assertive community treatment eng
dc.title Práce sester v komunitních službách pro duševně nemocné cze
dc.title.alternative The work of nurses in community mental health care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rusová, Jitka cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with an actual changes in psychiatry, tryes hard to briefly describe the transformation of psychiatric care, especially with a focus on community service and psychiatric nurses working in them. The work outlines the problems of assertive community treatment and case management. The work is divided into theoretical and explorative parts. The explorative part is dedicated to qualitative research, which aims to identify and describe what career field of psychiatric nurses involves, how nursing care is provided, what they perceive weaknesses of this emerging profession and what they think about the future of their profession. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D29285
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Při četbě práce mě zaujalo interwiew se sestrou č. 6. Jaký je Váš názor na lež ve vztahu sestra - pacient? Myslíte si, že by to šlo i jinak? cze
dc.identifier.stag 21420 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account