Ageismus ve společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šoukalová, Kristýna cze
dc.contributor.author Šulcová, Hana
dc.date.accessioned 2013-09-16T00:01:59Z
dc.date.available 2013-09-16T00:01:59Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53625
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je ageismus ve společnosti. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teorii popisuji stáří a jeho specifika. Dále se dotýkám tématu demografie se zaměřením na seniorskou populaci. Hlavní složkou teorie je část o ageismu a mezigeneračních konfliktech. Věnuji se zde zdrojům ageismu a mýtům o stáří. V praktické části se zabývám postojem studentů 4. ročníků středních škol k seniorům. Výzkum měl kvantitativní charakter a byl prováděn formou anonymních dotazníků vlastní konstrukce. V diskuzi se zaobírám výsledky, které z dotazníků vyplývají, a porovnávám je s ostatními výzkumy, které jsou v současné době v literatuře dostupné. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 3193661 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject ageismus cze
dc.subject diskriminace seniorů cze
dc.subject společnost cze
dc.subject stáří cze
dc.subject mladá generace cze
dc.subject ageism eng
dc.subject discrimination of seniors eng
dc.subject society eng
dc.subject old age eng
dc.subject young generation eng
dc.title Ageismus ve společnosti cze
dc.title.alternative Ageism in society eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ptáčková, Renata cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor thesis is ageism in society. This work is divided into theoretical and practical parts. In theory I describe the age and it´s specifics. Next part of my work deal with demographics with a focus on senior´s population. The main part of the theory is about ageism and intergenerational conflict. This part deals with sources of ageism and myths about aging. In the practical part I deal with the attitude of students from the 4th year of high school to senior´s population. The research has quantitative character and it was conducted using anonymous questionnaires. In the discussion I apply by results arising from the questionnaire and I compare it with other studies which are currently available in the literature. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D29282
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaký je praktický výstup Vaší práce? 2. Jak by se daly využít ve výuce Vámi zjištěné nedostatky v informovanosti studentů? 3. Víte co je reminiscenční terapie? cze
dc.identifier.stag 21428 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account