Současný stav výzkumu desulfurizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čapek, Libor cze
dc.contributor.author Musílek, Zdeněk
dc.date.accessioned 2013-09-03T19:42:00Z
dc.date.available 2013-09-03T19:42:00Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52994
dc.description.abstract Práce je zaměřena na katalytické odstranění sirných sloučenin z kapalných paliv. V první části je uveden vznik SO2 a jeho působení na blízké i vzdálené okolí. V další části jsou popsány možnosti odstranění emisí SO2 a je uveden výčet možných desulfurizačních katalyzátorů. V další části bakalářské práce je uveden vývoj legislativních požadavků na kvalitu paliva a ovzduší. V poslední části jsou popsány průmyslové katalyzátory pro desulfurizaci a pro jednotlivé systémy jsou diskutovány významné parametry určující výslednou efektivitu katalyzátoru. cze
dc.format 43 S. cze
dc.format.extent 1624080 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject desulfurizace cze
dc.subject heterogenní katalyzátory cze
dc.subject SO2 cze
dc.subject emise cze
dc.subject desulfurization eng
dc.subject heterogeneous catalysts eng
dc.subject SO2 cze
dc.subject emissions eng
dc.title Současný stav výzkumu desulfurizace cze
dc.title.alternative Current state of desulfurization research eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The work is devoted to the catalytic removal of sulfur compounds from liquid fuels. Firstly, it approaches SO2 formation and its effect on the near and distant surroundings. Secondly, it describes the options of SO2 removal and it gives a list of possible desulfurization catalysts. Furthermore, trends of legislative requirements for fuel quality and air pollution are described. Finally, the attention is focused on the description of desulphurization catalysts and important parameters affecting the final efficiency of catalysts. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29207 cze
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.rights.physicalunit práce není přístupná cze
dc.description.defence Posluchač seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděl dotazy členů komise. Důsledek kyselého deště na životní prostředí. Alternativní paliva, vodíkové palivové články. Množství síry v ropě. Potřeba síry České republiky. Otázka likvidace sulfanu. cze
dc.identifier.stag 20903 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account