Syntéza a fluorescenční chování vybraných O-B-N heterocyklů s kumarinovým motivem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimůnek, Petr cze
dc.contributor.author Doušová, Hana
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:56:26Z
dc.date.available 2013-07-20T01:56:26Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52477
dc.description.abstract Bylo připraveno devět různých oxazaborinů s BF2 a BPh2 fragmentem. Tyto sloučeniny byly následně podrobeny Knoevenagelově kondenzaci s N,N-dimethylaminobenzaldehydem. Úspěchu bylo dosaženo pouze u derivátů benzoylacetonu. U připravených oxazaborinů a konečných produktů kondenzace byly předběžně prostudovány fluorescenční vlastnosti. cze
dc.format 109 s. cze
dc.format.extent 2362695 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Heterocykly bóru cze
dc.subject kumarinové deriváty cze
dc.subject fluorescence cze
dc.subject enaminony cze
dc.subject Knoevenagelova kondenzace cze
dc.subject Boron heterocycles eng
dc.subject coumarin derivatives eng
dc.subject fluorescence eng
dc.subject enaminones eng
dc.subject Knoevenagel condensation eng
dc.title Syntéza a fluorescenční chování vybraných O-B-N heterocyklů s kumarinovým motivem cze
dc.title.alternative The synthesis and fluorescence behaviour of the selected O-B-N heterocycles with coumarine moiety eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Weidlich, Tomáš cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated Nine different oxazaborines with BF2 and BPh2 fragment were prepared. Consequently they were treated with N,N dimethylaminobenzaldehyde by Knoevenagel condensation. Only the reactions of the benzoylacetone derivatives were successfull. Fluorescent properties of the prepared oxazaborines and the products of the condensation were preliminary investigated. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27859 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Bc. Hana Doušová přednesla cca 15 minutovou prezentaci její diplomové práci s názvem: Syntéza s fluoresceční chování vybraných O-B-N heterocyklů s kumarinovým motivem. Následně byly přečteny posudky školitele a oponenta diplomové práce. Diplomantka odpověděla na dotazy oponenta, uvedené v posudku. Diskuze k diplomové práci: doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.: Komentujte měření fluorescencí v pevné fázi, které popisujete v diplomové práci. Prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.: Měření fluorescence probíhalo v kapalné fázi, nebo v roztoku? Vysvětlete přítomnost piperidinu při syntéze 6- a 7-aminokumarinu? Prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc.: Popište odstranění ethylacetoacetátu při syntéze enaminoamidu a enaminoesteru z reakční směsi? Purifikace produktů. Prof. Ing. František Liška, CSc.: Jakým způsobem se zapisuje Bor vs. Bór. Kde v zadání je zapsáno chybně. cze
dc.identifier.stag 20549 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account