Antimikrobiální efekt krycích a obvazových materiálů pro léčbu chronických a akutních ran

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vytřasová, Jarmila cze
dc.contributor.author Pokorná, Marcela
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:56:20Z
dc.date.available 2013-07-20T01:56:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52463
dc.description.abstract Práce je věnována antimikrobiálnímu efektu materiálů pro léčbu chronických a akutních ran. V teoretické části byla zpracována literární rešerše zaměřená na nejčastější nozokomiální mikroorganismy způsobující infekce v ranách a na krycí a obvazové materiály na bázi celulózy a jejích derivátů. V praktické části byla testována antimikrobiální účinnost materiálů na bázi karboxymethylcelulózy a dalších komerčně vyráběných produktů na škále vybraných mikroorganismů. Hodnocení antimikrobiálního efektu vzorků bylo testováno difuzním agarovým testem a metodou suspenzní. Ze stěrů z ran byly izolovány a následně identifikovány jednotlivé druhy mikroorganismů. Byl sledován výskyt izolovaných mikroorganismů a jejich případná eliminace v procesu hojení ran. cze
dc.format 93 s. cze
dc.format.extent 2551076 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.5.2023 cze
dc.subject karboxymethylcelulóza cze
dc.subject med cze
dc.subject pathogenní mikroorganismy cze
dc.subject povidon-jod cze
dc.subject stříbro cze
dc.subject carboxymethylcellulose cze
dc.subject honey eng
dc.subject pathogenic microorganisms eng
dc.subject povidone-iodine eng
dc.subject silver eng
dc.title Antimikrobiální efekt krycích a obvazových materiálů pro léčbu chronických a akutních ran cze
dc.title.alternative Antimicrobial effect of cover and dressing materials for the treatment of chronic and acute wound eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brožková, Iveta cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with antimicrobial effect of materials for the treatment of chronic and acute wounds. In the theoretical part of the work there was compile literature search focused on the most common microorganisms causing nosocomial infections in wounds and cover materials and dressings based on cellulose and its derivatives. In the practical part of the work there was tested an antimicrobial effect of the materials based on carboxymethylcellulose and other commercially produced products on a selected range of microorganisms. The evaluation of the antimicrobial effect of the samples was tested by agar diffusion test and by suspension method. Individual types of microorganisms were isolated and then identified from the smear of the wounds. The presence of isolated microorganisms and their eventual elimination in the process of wound healing was observed. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D28674 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své diplomové práce a zodpověděl dotazy oponenta a členů komise. cze
dc.identifier.stag 20370 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account