Knihovna pro výpočet teploty a proudové zatížitelnosti přenosových linek dle IEEE Standardu 738

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heckenbergerová, Jana cze
dc.contributor.author Šiler, Milan
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:55:53Z
dc.date.available 2013-07-20T01:55:53Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52384
dc.description.abstract V teoretické části budou popsány metody určení teplotní a proudové zatížitelnosti přenosových linek, včetně celého teoretického backgroundu. Důkladně bude popsána procedura pro určení ampacity (teplotního ratingu) linky dle IEEE Standardu 738. Cílem implementační části je vytvoření programu pro určení teplotní a proudové zatížitelnosti dle výše zmíněného standardu. Programovací jazyk není předepsán a je zcela na volbě studenta. Funkčnost programu bude testována na reálných datech a výsledné ampacity (resp. teploty) vodiče budou porovnány s měřením a bude provedena jejich statistická analýza. V závěru bude provedena citlivostní analýza výstupů (teploty a maximální proudové zatížitelnosti) na vstupních environmentálních datech a pro různé typy vodičů. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 2291063 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject IEEE Std. 738 cze
dc.subject ampacita cze
dc.subject teplota cze
dc.subject vodiče cze
dc.subject knihovna cze
dc.subject DLL cze
dc.subject C# cze
dc.subject IEEE Std. 738 cze
dc.subject temperature eng
dc.subject conductors eng
dc.subject library eng
dc.title Knihovna pro výpočet teploty a proudové zatížitelnosti přenosových linek dle IEEE Standardu 738 cze
dc.title.alternative The library for calculation of temperature and ampacity of bare overhead conductors according to IEEE Standard 738 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Marek, Jaroslav cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated In theoretical part, methods for determination of temperature and ampacity of bare over conductors, including whole theoretical background. Thoroughly will describe the procedure for determining the ampacity (thermal rating) of conductor according to IEEE Standard 738. The objective of the implementation part is creation of software to determine temperature and ampacity of conductor according to the standard mentioned above. Programming language isn't prescribed and is entirely the choice of the student. Functionality of software will be tested on real data and resulting ampacity (resp. temperature) of conductor will be compared with measurements with statistic analysis. In conclusion, sensitivity analysis of outputs (temperature and ampacity) will be made on input enviromental data and for different types of conductors. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D28795 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem diplomové práce bylo vytvoření knihovny a use-friendly softwaru pro výpočet aktuální teplotní resp. proudové zatížitelnosti přenosových linek. Dle vedoucí práce splnil diplomant všechny cíle. Nad rámec zadání diplomant zpracoval citlivostní analýzu vlivu vstupních hodnot na výsledný teplotní rating, vytvořil vylepšenou verzi knihovny i aplikace a průběžné výsledky prezentoval na dvou mezinárodních konferencích. Oponent neměl k diplomové práci výhrad. Obhajoba diplomové práce proběhla na výborné úrovni. Student výborně prezentoval výsledky své práce. cze
dc.identifier.stag 20155 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account