Analýza neiontových tenzidů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fischer, Jan cze
dc.contributor.author Hrstková, Jana
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:55:15Z
dc.date.available 2013-07-20T01:55:15Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52286
dc.description.abstract V této práci byly analyzovány neiontové tenzidy na bázi oxyethylenátů mastných alkoholů pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Cílem bylo ověření možnosti rozseparování vybraných technických vzorků oxyethylenovaných mastných alkoholů a několika reálných vzorků mycích a čisticích prostředků jednak podle délky alkylového řetězce mastného alkoholu a současně podle počtu oxyethylenových skupin připadajících na jednotlivé alkoholy. Byly optimalizovány podmíky HPLC separace s využitím gradientové eluce. Pro lepší detekci s využitím UV detektoru byly analyzovány derivatizované tenzidy pomocí ftalananhydridu a fenylizokyanátu. Pro identifikaci jednotlivých oligomerů ve vzorcích byla použita hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií. cze
dc.format 70 s.+ přílohy cze
dc.format.extent 6388220 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 21.5.2023 cze
dc.subject neiontové tenzidy cze
dc.subject oxyethylenované mastné alkoholy cze
dc.subject HPLC cze
dc.subject MS cze
dc.subject derivatizace cze
dc.subject non-ionic surfactants eng
dc.subject oxyethylenated fatty alcohols eng
dc.subject derivatization eng
dc.title Analýza neiontových tenzidů cze
dc.title.alternative Analysis of nonionic surfactants eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Česlová, Lenka cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated In this thesis the non-ionic surfactants based on oxyethylenated fatty alcohols were analysed by high performance liquid chromatography. The goal was to verify possibilities of separation chosen technical samples oxyethylenated fatty alcohols and some real samples of detergents. Tenzides were separated according to the lenght of the alkyl chain of fatty alcohol and according to the number of oxyethylene groups to the individual alcohols. The HPLC separation was optimized using the gradient elution. Surfactants derivatized with ftalanhydride and phenylisocyanate were detected using UV detector. To identify single oligomers in the samples the mass spectrometry was used in the combination with liquid chromatography. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D28688 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Dimplomantka seznámila členy komise s tématem své diplomové práce, úspěšně zodpověděla dotazy členů komise, vyslechla posudek vedoucího diplomové práce a oponenta diplomové práce a úspěšně odpověděla dotazy oponenta diplomové práce. Dotazy: 1. prof. Ing. Ventura - používá s v praxi prezentovaný způsob charakterizace? - jaká je odbouratelnost tenzidů? 2. doc. Ing. Šrámková - opravdu se tenzidy rozdělují na velmi (vysoce) toxické? 3. prof. Ing. Komers - existuje objektivní zkouška na čistotu tenzidů? cze
dc.identifier.stag 21056 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account