Simulátor dynamických systémů na AMiNi4DS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dušek, František cze
dc.contributor.author Vlk, Tomáš
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:55:03Z
dc.date.available 2013-07-20T01:55:03Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52258
dc.description.abstract Tato práce se zabývá vytvořením sady programů pro řídicí systém AMiNi4DS pro simulaci různých dynamických SISO systémů. Vstupy a výstupy matematického modelu systému budou připojeny na napěťové vstupy a výstupy řídicího systému. Matematický model bude realizován jako diskrétní stavový s minimální dosažitelnou periodou vzorkování. Programy pro AMiNi4DS budou umožňovat zobrazení aktuálních napětí vstupů a výstupů na vestavěném LCD zobrazovači. Sada programů bude vytvořena v prostředí programu DetStudio. Zadávání konkrétních systémů s volbou řádu bude realizováno pomocí GUI v programu MATLAB. Dynamické systémy se v MATLABu budou vkládat formou spojitého popisu systému. cze
dc.format 44 s., 2 s. příl. cze
dc.format.extent 1342856 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject AMiNi4DS cze
dc.subject MATLAB cze
dc.subject Guide cze
dc.subject GUI cze
dc.subject SISO cze
dc.subject DetStudio cze
dc.subject simulace cze
dc.subject dynamické systémy cze
dc.subject simulation eng
dc.subject dynamical systems eng
dc.title Simulátor dynamických systémů na AMiNi4DS cze
dc.title.alternative Simulator of dynamical systems on the AMiNI4DS eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to develop a set of programs for the control system AMiNi4DS to simulate different dynamic SISO systems. Inputs and outputs of a mathematical model will be connected to the voltage inputs and outputs of the control system. The mathematical model is implemented as a discrete state with the minimum achievable sampling period. Programs for AMiNi4DS will allow the display of actual voltage inputs and outputs on the LCD display. A set of programs will be created in program DetStudio. Entering specific systems with a choice of order will be realized using the GUI in MATLAB. Dynamic systems in MATLAB will be insterted in the form of a continuous description. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D28888 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo vytvořit sadu programů pro malý řídicí sytém AMiMo4DS pro simulaci různých dynamických systémů do rozměrů 4 vstupy a 4 výstupy. Bakalářská práce byla zpracována na požadované úrovni a cíl práce byl splněn. cze
dc.identifier.stag 20348 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account