Predikční modely

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal cze
dc.contributor.author Králová, Veronika
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:54:45Z
dc.date.available 2013-07-20T01:54:45Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52218
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je podat ucelený pohled na predikční modely jako nástroje hodnocení finanční výkonnosti podniků. Teoretická část seznamuje čtenáře s obecnou problematikou bankrotních a bonitních modelů, přičemž zvláštní pozornost je věnována jejich podrobné charakteristice. Na základě aplikace vybraných modelů na soubor podniků daného odvětví je následně posuzována jejich vypovídací schopnost a rozdílnost hodnocení v důsledku jejich odlišné konstrukce. Závěr diplomové práce je věnován trendové analýze odvětví jako celku a identifikaci hlavních vývojových charakteristik. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 2231274 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject poměrové ukazatele cze
dc.subject bankrotní modely cze
dc.subject IN indexy cze
dc.subject Altmanovo Z Score cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject ratio analysis eng
dc.subject bankruptcy models eng
dc.subject IN indexes eng
dc.subject Altman Z Score eng
dc.title Predikční modely cze
dc.title.alternative Prediction Models eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Myšková, Renáta cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This thesis gives a comprehensive overview of the prediction models as the instrument of assessing corporate financial performance. The theoretical part familiarizes the readers with the general problems of bankruptcy and credit models where special attention is paid to their detailed description. Application of selected models on the sample of definite company enables assessing their information ability and difference in evaluation as a result of their dissimilar construction. The final section of the thesis is dedicated to the sectoral trend analysis and identification of the main development characteristics. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28517 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka prezentovala diplomovou práci na téma Predikční modely. Cílem práce bylo podat ucelený pohled na predikční modely, vyhodnotit míru rozdílnosti hodnocení tuzemských a zahraničních modelů a rozdílnosti hodnocení z hlediska zastaralosti a aktualizace vybraných modelů. Připomínky a otázky u obhajoby: Na kolik byla, podle Vašeho názoru, výsledná pořadí přesnosti modelů, v rámci různých provedených porovnávacích studií, ovlivněna zvolenou metodou vyhodnocení celkové přesnosti modelu? V diplomové práci se zabýváte odvětvím Výroby strojů a zařízení a podle indexu IN05 se odvětví nachází v šedé zóně. Jaký bude podle Vašeho názoru jeho další vývoj a které faktory jej mohou významně ovlivnit? cze
dc.identifier.stag 19492 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account