Mimořádná událost s velkým počtem obětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potáč, Michal cze
dc.contributor.author Novotný, Tomáš
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:52:59Z
dc.date.available 2013-07-20T01:52:59Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51924
dc.description.abstract Tato práce si klade za cíl zhodnotit stav připravenosti České republiky na mimořádnou událost s velkým počtem obětí z pohledu zdravotnických složek se zaměřením na zemřelé osoby. V části práce jsou znázorněny krizové situace nevojenského charakteru, následovně s popsáním legislativního zázemí České republiky pro zvládnutí mimořádné události. V další části je popsán integrovaný záchranný systém, činnost záchranných složek při mimořádné události velkého rozsahu včetně postupů zdravotnického operačního střediska, organizace prací v místě mimořádné události a třídících systémů. Další část práce obsahuje výčet mimořádných událostí, které se doposud staly v České republice a bývalém Československu. Následně jsou popsány bezodkladné pohřební služby se speciálním identifikačním týmem pro mimořádné události s větším počtem obětí. Práce také popisuje činnost záchranných složek při mimořádné události velkého rozsahu s velkým počtem obětí spolu s úkoly soudních lékařů a psychologické intervenční služby. Poslední část bakalářské práce obsahuje návrh zapojení zdravotnických složek do problematiky zemřelých osob. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 1622587 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject mimořádná událost cze
dc.subject IZS cze
dc.subject ZZS cze
dc.subject soudní lékaři cze
dc.subject DVI tým cze
dc.subject bezodkladné pohřební služby cze
dc.subject emergency situations eng
dc.subject IRS eng
dc.subject EMS eng
dc.subject medical examiners eng
dc.subject DVI team eng
dc.subject immediate burial services eng
dc.title Mimořádná událost s velkým počtem obětí cze
dc.title.alternative An abnormal event leading to large numbers of victims eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Psutka, Jan cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This thesis aims to assess the state of preparedness of the Czech Republic to the emergency situation with a large number of victims from the perspective of medical components, focusing on the deceased people. In part of this thesis are shown crisis situation of non-military character, follows with a description of the legislative background of the Czech Republic for manage the emergency situation. The next part describes the integrated rescue system, the activity of emergency services during large-scale emergency situation including procedures for operating medical centre, organization of work in place of the emergency situation and sorting systems. Next part contains a list of emergency situations that happened in the Czech Republic and the former Czechoslovakia. Further describes immediate funeral services with special identification team for emergency situations with a large number of victims. The thesis also describes the activity of emergency services on large-scale emergency situations with a large number of victims with the tasks of Medical Examiners and psychological intervention services. The last part the bachelor's thesis contains a proposal involving health components into the issue of deceased people. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D28305
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. V práci se okrajově dotýkáte problematiky koronera. Jaký je Váš názor na zavedení tohoto institutu u zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy av čem by podle Vás spočíval jeho přínos v implementaci do procesu bez odkladných pohřebních služeb při mimořádné události velkého rozsahu. cze
dc.identifier.stag 21504 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account