Časná enterální výživa v intenzivní péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubová, Marie cze
dc.contributor.author Flídrová, Anita
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:51:01Z
dc.date.available 2013-07-20T01:51:01Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51613
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je časné zahájení enterální výživy v intenzivní péči. Výzkum byl prováděn v 5 nemocnicích jednoho kraje na jednotkách intenzivní péče interního typu. Teoretická část zahrnuje poznatky o malnutrici, hodnocení malnutrice a rozdělení umělé výživy. Část práce popisuje především gastrickou enterální výživu, její časné zahájení, způsoby aplikace a metody podávání, aplikační cesty, výskyt komplikací a úlohu všeobecné sestry. Praktická část se zabývá znalostmi všeobecných sester v oblasti časného zahájení enterální výživy u indikovaných pacientů včetně zajištění aplikační cesty a její kontroly. Jsou zhodnoceny i nejčastější komplikace spojené s podáváním enterální výživy. V diskuzi jsou vyhodnoceny výzkumné otázky, které ověřují teoretické znalosti všeobecných sester aplikované do praxe. Výsledky výzkumné práce jsou porovnány s literárními zdroji. V závěru jsou také zhodnoceny výsledky výzkumu se stanovenými cíly. Výstupem z bakalářské práce jsou návrhy protokolů k zahájení podávání enterální výživy. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 2313496 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject malnutrice cze
dc.subject enterální výživa cze
dc.subject sipping cze
dc.subject malnutrition eng
dc.subject enteral nutrition eng
dc.subject sipping eng
dc.title Časná enterální výživa v intenzivní péči cze
dc.title.alternative Early enteral nutrition in the intensive care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor thesis is an assessment of an early initiation of enteral nutrition in intensive care units. The research was carried out in five hospitals of one region in intensive care units of internal type. The theoretical part includes the knowledge about malnutrition, assessment of malnutrition and evaluation of the distribution of artificial nutrition. One part of the thesis describes mainly enteral nutrition, its early start, application methods and methods of administration, application paths, and the incidence of complications and the role of general nurses. The practical part deals with the knowledge of general nurses in the field of an early initiation of enteral nutrition in selected patients, including ensuring the application path and its control. The most common complications associated with the use of enteral nutrition are evaluated. Questions which verify the theoretical knowledge of general nurses applied in practice are analyzed in the discussion of the research. Research results are compared with literature sources. In conclusion, the results of the research are also evaluated with the established objectives. The results of the thesis are proposals of protocols for the initiation of enteral nutrition. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D28336
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Domníváte se, že za přítomnosti staničních sester při vyplňování dotazníků nedošlo k předávání informací mezi jednotlivými respondenty? 2. Dotazník měl rozsah 27 otázek. Jak vysvětlíte poznámku, že během zjišťování dat byly vysvětleny otázky, které pro respondenty byly nesrozumitelné? cze
dc.identifier.stag 21442 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account