Aims in Teaching and Testing Writing in ELT

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černá, Monika cze
dc.contributor.author Jahodová, Pavla
dc.date.accessioned 2013-06-06T13:41:55Z
dc.date.available 2013-06-06T13:41:55Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49458
dc.description.abstract This master thesis deals with aims in teaching and testing writing in ELT. It primarily examines the current shape of treating writing as a language skill at elementary schools in the Czech Republic where there has been recently implemented a new curricular policy. The thesis turns attention to the requirement of aligning aims of teaching and testing writing with one another as well as with those formulated in curricular documents, which encourages beneficial backwash and achieving aims stated by the sector. For this purpose, Blooms' revised taxonomy for learning, teaching and assessing is introduced and consequently used in the practical part of the thesis which investigates the level of correspondence among aims stated in the projected curriculum and those of teaching-learning and testing tasks in the seventh grade of elementary school. eng
dc.format 123 s. cze
dc.format.extent 3893319 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject cíle cze
dc.subject Bloomova revidovaná taxonomie cze
dc.subject psaní cze
dc.subject výuka cze
dc.subject testování cze
dc.subject aims eng
dc.subject Bloom's revised taxonomy eng
dc.subject writing eng
dc.subject teaching eng
dc.subject testing eng
dc.title Aims in Teaching and Testing Writing in ELT eng
dc.title.alternative Cíle ve výuce a testování písemného projevu v anglickém jazyce cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Reimannová, Irena cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated Diplomová práce se zabývá problematikou cílů ve výuce a testování psaní v anglickém jazyce. Primárně rozebírá současnou podobu přístupu ke psaní jako řečové dovednosti na základních školách v České republice, kde byla v nedávné době zavedena nová kurikulární politika. Práce poukazuje na potřebu stanovovat cíle výuky a testování psaní ve vzájemném souladu, jakož i v souladu s cíli formulovanými v kurikulárních dokumentech, čímž je podporován kladný dopad testování na učení (se) a dosahování cílů stanovených sektorem. K tomuto účelu je představena revidovaná verze Bloomovy taxonomie cílů učení se, vyučování a hodnocení, jež je následně využita v praktické části práce mapující míru souladu mezi cíli stanovenými v projektovaném kurikulu, učebními a testovými úlohami v sedmém ročníku základní školy. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27863 cze
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.description.defence Diplomandka krátce představila svoji práci a vyjádřila se k dílčím připomínkám v posudcích. Její vystoupení bylo na výborné úrovni, komise potvrdila hodnocení výborně. cze
dc.identifier.stag 19015 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account