Násilí ve světě pohádek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křišťálová, Jana cze
dc.contributor.author Janoušková, Iva
dc.date.accessioned 2013-06-06T13:41:50Z
dc.date.available 2013-06-06T13:41:50Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49442
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou násilí ve světě pohádek. Definuje pohádky, její znaky a historii, uvádí vývojová stadia v životě jedince a zabývá se i definicí a druhy násilí. Závěrečná část teorie nabízí pohled na jednotlivé pohádky v souvislosti na zemi autora, kde se porovnává násilí v ruských, dánských, německých a českých pohádkách. V praktické části je prostřednictvím dotazníku zjišťován názor respondentů na pohádky a porovnán postoj žen a mužů vůči problematice působení pohádek na vývoj dětské osobnosti. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 1607309 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject pohádky cze
dc.subject dětství cze
dc.subject dospělost cze
dc.subject násilí cze
dc.subject agresivita cze
dc.subject fantazie cze
dc.subject morální hodnoty cze
dc.subject dobro cze
dc.subject zlo cze
dc.subject fairy tale eng
dc.subject childhood eng
dc.subject adulthood eng
dc.subject violence eng
dc.subject aggression eng
dc.subject fantasy eng
dc.subject moral values eng
dc.subject good eng
dc.subject evil eng
dc.title Násilí ve světě pohádek cze
dc.title.alternative Violence in the World of Fairy Tales eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of violence in the world of fairy tales. It defines its characters, stories and history, shows the developmental stages in the life of the individual and deals with the definition and types of violence. The final part of the theory offers insight on each of the tales in the context of the country of the author, where he compares violence in Russian, Danish, German and Czech fairy tales. In the practical part is through the questionnaire, the respondents consulted in fairy tales and compared the position of women and men in relation to the issue of tales of the development of children's personalities. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D28152 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Autorka velmi solidně na odborné úrovni prezentovala výsledky své bakalářské práce. Pružně reagovala na dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 15896 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account