Facility management ve společnosti Makro Cash&Carry ČR s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman
dc.contributor.author Pokorná, Jana
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:39:12Z
dc.date.available 2013-03-08T09:39:12Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49119
dc.description.abstract Práce je věnována facility managementu. Zabývá se činnostmi, které do této oblasti podpůrných procesů patří, způsobem jejich zajišťování a zejména outsourcingem. Praktická část je věnována analýze facility managementu u konkrétní firmy a to zejména v oblasti zpracování odpadů. Výsledky analýzy poskytují zpětnou vazbu o nákladech na tyto činnosti, varianty zajištění a posouzení jejich vlivu na náklady. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 887186 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject facility management cze
dc.subject outsourcing cze
dc.subject investice cze
dc.subject odpadové hospodářství cze
dc.subject investment eng
dc.subject waste disposal eng
dc.title Facility management ve společnosti Makro Cash&Carry ČR s.r.o. cze
dc.title.alternative Facility management in Makro Cash&Carry CR s.r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Prorok, Jiří
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The work is devoted to facility management. Describe activities that are included to this area of support processes, way of their provision and in particular outsourcing. The practical part is devoted to the analysis of a part of facility mangement in particular company, especially in the area of waste management. Analysis results provide feedback on the costs of these activities, variants of ensure and assess their impact on costs. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D27673 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 15475 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account