Analýza zavedení společného nákladního listu CIM/SMGS v železniční přepravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf
dc.contributor.author Ehrenbergerová, Iva
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:39:03Z
dc.date.available 2013-03-08T09:39:03Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49098
dc.description.abstract Práce analyzuje současný stav mezinárodní železniční přepravy zboží do východní Evropy. Původní způsob přeprav s nákladním listem CIM a SMGS a nutnou výměnu průvodních listin na hranicích mezi rozdílnými železničními přepravními právy. Nový způsob přepravy zboží s nákladním listem CIM/SMGS, kdy výměna průvodních není nutná. Navrhuje a rozvíjí použití tohoto nákladního listu v přepravách na východ, z pohledu zjednodušení přeprav, úspory nákladů a rozšíření přepravovaného zboží. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 19034867 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject mezinárodní přeprava zboží na východ cze
dc.subject nákladní list CIM/SMGS cze
dc.subject průvodní listiny cze
dc.subject přepravované zboží cze
dc.subject international transport of goods into east eng
dc.subject consignment note CIM/SMGS eng
dc.subject accompanying document eng
dc.subject transported goods eng
dc.title Analýza zavedení společného nákladního listu CIM/SMGS v železniční přepravě cze
dc.title.alternative Analysis of introduction of common CIM/SMGS consignment note in railway transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bartáková, Helena
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This dissertation analyses present situation of international railway transport of goods into Eastern Europe. Original transportation method is with consignment notes CIM and SMGS and with necessary change of accompanying documents on the border between different railway transportation laws. New method of goods transports is with consignment note CIM/SMGS, where exchange of accompanying documents is not necessary. It proposes and develops utilisation of this consignment note in transports to East, in view of simplification of transports, costs saving and expansion of transported goods. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D27693 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 15428 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account