Use of authentic texts in reading

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reimannová, Irena cze
dc.contributor.author Hotová, Valerie
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:38:33Z
dc.date.available 2013-03-08T09:38:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49036
dc.description.abstract The diploma thesis attempts to explore the issue of authentic texts in reading. Firstly, the fundamental theoretical questions connected to the term communicative competence within the framework of reading are discussed. Particular attention in the theoretical part of the thesis is devoted to reading and the use of authentic texts with the comparison of the Framework Education Programme for Elementary Education. Secondly, the small-scale research is aimed at discovering whether teachers in elementary schools use authentic texts and how they use their potential in teaching and learning reading. The research employs structured observations, semi-structured interviews, questionnaires and content analysis of particular coursebooks used for lower secondary learners. The obtained results are evaluated and compared to the theoretical outcomes. eng
dc.format 102 s. cze
dc.format.extent 2038401 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject autenticita cze
dc.subject komunikační kompetence cze
dc.subject texty cze
dc.subject čtení cze
dc.subject žáci druhého stupně cze
dc.subject Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání cze
dc.subject authenticity eng
dc.subject communicative competence eng
dc.subject reading eng
dc.subject texts eng
dc.subject lower secondary learners eng
dc.subject Framework Education Programme for Elementary Education eng
dc.title Use of authentic texts in reading eng
dc.title.alternative Využití autentických textů ve vyučování čtení cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Černá, Monika cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated Diplomová práce se zabývá otázkou využití autentických textů ve vyučování čtení. Nejprve jsou diskutovány fundamentální teoretické otázky týkající se komunikační kompetence a čtení. Zvláštní pozornost v části teoretické je věnována čtení za pomocí autentických textů v porovnání s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Následně je realizován maloplošný výzkum s cílem zjistit, zdali učitelé na základních školách vyučují čtení za pomocí autentických textů a jak s nimi pracují. Pro tento výzkum je využito strukturovaných observací, polostrukturovaných interview, dotazníků a obsahové analýzy konkrétních učebnic vybraných škol. Získané výsledky jsou hodnoceny a porovnány s částí teoretickou. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27735 cze
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.description.defence Diplomandka krátce představila svoji práci a uspokojivě se vyjádřila k připomínkám v posudcích. Komise potvrdila hodnocení dobře. cze
dc.identifier.stag 20283 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account