Zweisprachigkeit im frühen Alter

Show simple item record

dc.contributor.advisor Beníšková, Bianca cze
dc.contributor.author Von Othegraven, Monika
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:38:31Z
dc.date.available 2013-03-08T09:38:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49032
dc.description.abstract Diese Abschlussarbeit beschäftigt sich mit der frühen Zweisprachigkeit in der Theorie und im Alltag. Zuerst stellt die Autorin einige Definitionen und Arten des frühen Bilingualismus an Beispielen vor. Danach legt sie die Wege zur Zweisprachigkeit, die Sprachentwicklung im Kindesalter und verschiedenen Methoden der Unterstützung bei dualem Spracherwerb vor. Aus ausgewählten Quellen sammelt und analysiert sie die Vorteile und Nachteile genau wie weitere Erfolge bzw. Misserfolge in der Kindersprachforschung und Förderungen im Bereich der Zweisprachigkeit. Im letzten Punkt des theoretischen Teils spricht die Autorin die Zweisprachigkeit in Tschechien, ihre Geschichte und Gegenwart mit Hilfe von Statistikdaten an. Im praktischen Teil wertet die Autorin die Ergebnisse ihrer Umfrage bei zweisprachigen Familien aus und vergleicht diese mit bestehenden Theorien zu diesem Thema. Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die vielseitigen Kenntnisse über die frühe Zweisprachigkeit mit den Erfahrungen aus dem Alltag zusammen zu bringen und damit die Lücken in diesem Bereich auszufüllen. ger
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 1957450 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso ger
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kindliche Zweisprachigkeit ger
dc.subject kindlicher Spracherwerb bei zweisprachigen Kindern ger
dc.subject simultane Zweisprachigkeit ger
dc.subject zweisprachige Familien ger
dc.subject Sprachförderung ger
dc.subject Sprachentwicklung ger
dc.subject Sprachforschung ger
dc.subject Migranten ger
dc.subject Integration ger
dc.subject childhood bilingualism eng
dc.subject child language acquisition in bilingual children eng
dc.subject simultaneous bilingualism eng
dc.subject bilingual families eng
dc.subject language development eng
dc.subject language development eng
dc.subject linguistics eng
dc.subject migrants eng
dc.subject integration eng
dc.subject dětská dvojjazyčnost cze
dc.subject osvojování jazyka u bilingvních dětí cze
dc.subject simultánní bilingvismus cze
dc.subject bilingvní rodiny cze
dc.subject podporování jazyka cze
dc.subject vývoj jazyka cze
dc.subject zkoumání jazyka cze
dc.subject migranti cze
dc.subject integrace cze
dc.title Zweisprachigkeit im frühen Alter ger
dc.title.alternative Bilingualism at an Early Age eng
dc.title.alternative Bilingvismus v raném věku cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Matušková, Lenka cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This final thesis deals with the early bilingualism in theory and in everyday life. At first, the author introduces several definitions and types of early bilingualism using examples. Then she explains the ways to bilingualism, the language development in early childhood and the various methods of supporting acquisition of two languages. She collects and analyses the advantages and disadvantages from selected sources, as well as other successes or failures in child language research and support in the field of bilingualism. In the last point of the theoretical part, the author briefly dedicates to bilingualism in the Czech Republic, its history and present using statistical data. In the practical part, the author evaluates the results of a bilingual families´ survey and compares them with theories of bilingualism. The objective of this final thesis consists in bringing together diverse knowledge about early bilingualism with the experience of everyday life and thus filling the gaps in this area. eng
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá ranou dvojjazyčnosti v teorii a v každodenním životě. Nejdříve autorka představí na příkladech několik definic a druhů dvojjazyčnosti. Poté předloží cesty k bilingvismu, jazykový vývoj dětí a různé metody pro podporu dvojjazyčného osvojování jazyka. Z vybraných zdrojů shromažďuje a analyzuje výhody a nevýhody, stejně jako další úspěchy či neúspěchy ve výzkumu dětské řeči a podporu v této oblasti. Posledním bodem teoretické části je dvojjazyčnost v České republice, její historie a současnost dle statistických údajů. V praktické části autorka hodnotí výsledky průzkumu bilingvních rodin a porovná s teorií. Cílem této práce je sloučit různorodé znalosti o rané dvojjazyčnosti se zkušenostmi z každodenního života a tím vyplnit mezery v této oblasti. cze
dc.description.department Katedra cizích jazyků cze
dc.thesis.degree-discipline Německý jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27724 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Thema: Zweisprachigkeit im frühen Alter - Vorstellung der Abschlussarbeit - Vorstellung der Gutachten - Konkrete Ergebnisse der Untersuchung - Umgang mit Fehlern ger
dc.identifier.stag 20204 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account