Vliv podpory inovací na odvětvovou strukturu české ekonomiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraftová, Ivana cze
dc.contributor.author Zubcová, Radka
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:05:10Z
dc.date.available 2012-10-13T09:05:10Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48715
dc.description.abstract Práce se zabývá vlivem inovací a jejich podpory na odvětvovou strukturu české ekonomiky, která je posuzována z hlediska ukazatelů výkonnosti, investování a zaměstnanosti. Tato analýza je prováděna ve dvou základních úrovních, a to z hlediska odvětvové úrovně a subodvětvové úrovně, kde byla zvolena odvětví s největším inovačním potenciálem. Práce porovnává ukazatele tvorby hrubé přidané hodnoty, ukazatele hrubého kapitálu a podílu zaměstnanosti s výdaji na výzkum a vývoj v rámci zpracovatelského průmyslu, automobilového průmyslu, elektrotechnického průmyslu a v oblasti činností IT. Prostřednictvím těchto metrik je tak zhodnocen potenciál zvolených odvětví a posuzována podpora inovací a její efektivnost v kontextu proinovačního prostředí ČR, které je charakterizováno politikami, strategiemi, programy a investicemi do výzkumu a vývoje, jak na národní úrovni, tak i na úrovni EU. cze
dc.format 128 s. cze
dc.format.extent 2673093 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject inovace cze
dc.subject odvětvová struktura cze
dc.subject hrubá přidaná hodnota cze
dc.subject investice - hrubý kapitál cze
dc.subject zaměstnanost cze
dc.subject výdaje na VaV cze
dc.subject inovační odvětví cze
dc.subject innovation eng
dc.subject industry structure eng
dc.subject gross value added eng
dc.subject investment - gross capital formation eng
dc.subject employment eng
dc.subject expenditures on R & D eng
dc.subject manufacturing eng
dc.subject innovative sector eng
dc.title Vliv podpory inovací na odvětvovou strukturu české ekonomiky cze
dc.title.alternative Effect of innovation support on the Czech industrial structure eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mihaliková, Eva cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The work examines the influence od innovation and support to sectoral structure of the Czech economy, which is assesed in terms of performance indicators, investment and employment. This analysis is performed in two basic levels, in terms of the greatest potential for innovation. The work compares indicators of gross value added, gross capital indicators in the employment and expenditure on research and development within the manufacturing industry, automotive industry, electrical industry and in IT operations. Through these metrics is selected and evaluated the potential of the sector and promoting innovation and assessed its effectiveness in the context of CR pro-innovation environment that is characterized by policies, strategies, programs and investments in research and development, both nationally and at EU level. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D26932 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Cílem této práce bylo posoudit vliv podpory inovací na odvětvovou strukturu České republiky, a to zejména pomocí vymezení: charakteristiky inovačního procesu a faktorů, které jej ovlivňují ať v pozitivním či negativním slova smyslu, rolí výdajů na výzkum a vývoj pro jednotlivá odvětví, klasifikace odvětvové struktury a její analyzování prostřednictvím ukazatelů výkonnosti, financování a zaměstnanosti v klíčových odvětvích s vysokou inovační schopností s následnou komparací výdajů na výzkum a vývoj, efektivity podpory inovačních aktivit na odvětvové úrovni. cze
dc.identifier.stag 16423 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account