Organofosforité sloučeniny obsahující Y,C,Y-chelatující ligandy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jambor, Roman cze
dc.contributor.author Řezníček, Tomáš
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:55Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:55Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48669
dc.description.abstract V rámci této disertační práce byla studována příprava, struktura, reaktivita a katalytické schopnosti organofosforitých sloučenin obsahujících Y,C,Y-chelatující ligandy. Připravené sloučeniny byly charakterizovány především pomocí multinukleární NMR spektroskopie a struktura produktů byla určena pomocí rentgenové difrakční analýzy. Organofosforité sloučeniny lze rozdělit podle vzrůstající Lewisovy kyselosti centrálního atomu fosforu na tři skupiny. Jedná se o triorganofosforité, diorganofosforité a monoorganofosforité sloučeniny. V rámci triorganofosforitých sloučenin bylo připraveno celkem šest fosfinů L1-2PR2. Tyto fosfinové ligandy byly použity jako výchozí sloučeniny pro přípravu Pd(II) a Pt(II) komplexů a u vybraných Pd(II) komplexů byla také zkoumána jejich katalytická aktivita. Dále byla připravena iminofosforanová sloučenina L1Ph2P=NSiMe3, která poskytuje za daných reakčních podmínek různé hydrolytické produkty. V případě diorganofosforitých sloučenin byly připraveny diorganofosforité chloridy a diorganofosfany nesoucí jednak N,C,N-chelatující ligand L2, ale také stericky náročný karboranový ligand L4. Výsledkem studia reaktivity diorganofosfanů s Sn[N(SiMe3)2] byla příprava homoleptického difosfastannylenu [L2PhP]2Sn a heteroleptického amidofosfastannylenu [{(L4)2P}{(Me3Si)2N}]Sn a také studium jejich další reaktivity. Poslední skupinu tvoří monoorganofosforité sloučeniny. Jako výchozí sloučeniny byly připraveny tři odlišné sloučeniny - dva monoorganofosforité dichloridy L2PCl2 a L3PCl2 a sloučenina [2-(tBuOCH2)-6-(OCH2)C6H3]PCl (L1*PCl). Přítomnost N,C,N-chelatujícího ligandu L2 ve sloučenině L2PCl2 vedla ke stabilizaci diselenoxofosforanu L2PSe2. Monoorganofosfany L2PH2 a L3PH2 byly dále využity k přípravě komplexů kovů. cze
dc.format 147 s. + teze cze
dc.format.extent 8218110 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights práce není přístupná cze
dc.subject organofosforité sloučeniny cze
dc.subject Y,C,Y-chelatující ligand cze
dc.subject NMR spektroskopie cze
dc.subject rentgenová difrakční analýza cze
dc.subject organophosphorus cze
dc.subject III compounds eng
dc.subject Y cze
dc.subject C cze
dc.subject Y,C,Y-chelating ligand eng
dc.subject NMR spectroscopy eng
dc.subject x-ray diffraction analysis eng
dc.title Organofosforité sloučeniny obsahující Y,C,Y-chelatující ligandy cze
dc.title.alternative Organophosphorus(III) compounds containing Y,C,Y-chelating ligands eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Janoušek, Zbyněk cze
dc.contributor.referee Lyčka, Antonín cze
dc.contributor.referee Štěpnička, Petr cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Preparation, structure studies, reactivity and catalytic studies of organophosphorus(III) compounds containing Y,C,Y-chelating ligands were main theme of this work. Newly prepared compounds were characterized by the help of multinuclear NMR spectroscopy and structure was determined by x-ray diffraction analysis. Prepared organophosphorus(III) compounds can be divided according increasing Lewis acidity of central phosphorus atom into three groups. There are triorganophosphorus(III), diorganophosphorus(III) and monorganophosphorus(III) compounds. Six various phosphines of general formula L1-2PR2 were prepared in ambit of triorganophosphorus(III) compounds. These phosphine ligands were used as starting compounds for preparation of Pd(II) and Pt(II) complexes. Catalytic studies were carried out in a case of selected Pd(II) compounds as well. Further was also prepared iminophosphorane L1Ph2P=NSiMe3, that is able to produce various hydrolytic products at defined conditions. Diorganophosphorus(III) chlorides and diorganophosphanes bearing N,C,N-chelating ligand L2 as well as bulky carborane ligand L4 were prepared as starting compounds. The reaction among diorganophosphanes and Sn[N(SiMe3)2] yielded homoleptic diphosphastannylene [L2PhP]2Sn and heteroleptic amidophosphastannylene [{(L4)2P}{(Me3Si)2N}]Sn and further reactivity of these compounds was studied as well. The third group is formed by monorganophosphorus(III) compounds. Three different compounds were prepared - two monorganophosphorus(III) dichlorides L2PCl2 and L3PCl2 and compound [2-(OCH2)-6-(tBuOCH2)C6H3]PCl (L1*PCl). The presence of N,C,N-chelating ligand L2 in L2PCl2 led to stabilization of diselenoxophosphorane L2PSe2. Monorganophosphanes L2PH2 and L3PH2 were used to preparation of metal complexes. eng
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27591 cze
dc.thesis.degree-program Anorganická chemie cze
dc.identifier.stag 19020 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account