Informovanost pacientů s diabetem mellitu 2. typu o dietních režimech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jedlinská, Martina cze
dc.contributor.author Oprchalová, Lenka
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:25Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:25Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48588
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem "Informovanost pacientů s diabetem 2. typu o dietních režimech" je teoreticko-výzkumná práce. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit formu edukační péče pacientů s diabetem mellitu a její vliv na informovanost a dodržování dietních režimů. V teoretické části je popsán diabetes mellitus, metabolický syndrom, souvislost obezity a diabetu 2. typu. Dále byla soustředěna pozornost na význam edukace a prevence hlavně v oblasti dietních a výživových režimů v léčbě diabetu mellitu a postavení diety a dietologie v léčbě tohoto onemocnění. V diskuzi a závěru jsou vyhodnoceny stanovené cíle a výzkumné otázky. Výsledky odhalily, že respondenti jsou relativně spokojeni s úrovní edukace, přesto by řada z nich přivítala větší časový prostor pro předávání informací a kladení dotazů. cze
dc.format 83 s. cze
dc.format.extent 1761056 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject diabetes mellitus cze
dc.subject metabolický syndrom cze
dc.subject edukace cze
dc.subject dietní režimy cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject metabolic syndrome eng
dc.subject education eng
dc.subject dietary regime eng
dc.title Informovanost pacientů s diabetem mellitu 2. typu o dietních režimech cze
dc.title.alternative Awareness of diabetes type 2 patients on dietary regimes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sieglová, Martina cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "Awareness of Diabetes Type 2 patients on dietary regimes" is a theoretical research study. The research target was to determine the form of educational care of diabetes mellitus patients, and its effect on awareness and dietary regimes abiding. The theoretical part describes diabetes mellitus, metabolic syndrome, connection of obesity and diabetes type 2, hereinafter with particular attention to the significance of education and prevention namely in the region of dietary and nutritional regimes of diabetes mellitus treatment, as well as the position of a diet and dietology in curing of this illness. The discussion and conclusion interpret assigned objectives and research questions. The results showed that respondents are comparatively satisfied with the level of education. Regardless of this fact, many of these would appreaciate more time for sharing information and asking questions. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D26888
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak by se daly výsledky Vašeho výzkumu využít v praxi? 2. Jakým způsobem jste zachovala ananymitu Vašeho dotazníkového šetření? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 17872 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account