Multikulturní aspekty v péči o umírající

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermáková, Kateřina cze
dc.contributor.author Sprateková, Lenka
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:08Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48538
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Multikulturní aspekty v péči o umírající je prací teoreticko - výzkumnou a věnuje se obrazu umírání a smrti ve světových náboženstvích a u pacientů - klientů odlišného etnika. V teoretické části je věnována pozornost základním pojmům multikulturního ošetřovatelství a charakteristice odlišností v přístupu a péči o umírajícího pacienta jiné kultury a náboženství. Rovněž jsou popisovány rituály a způsoby pohřbívání u těchto vybraných skupin. V části výzkumné jsou pomocí dotazníkového šetření zjišťovány vědomosti všeobecných sester o dané problematice, v rámci jedné nemocnice krajského typu. Rovněž je zjišťován přístup personálu a způsob komunikace s těmito pacienty/klienty. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 1673656 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject multikulturní ošetřovatelství cze
dc.subject náboženství cze
dc.subject etnikum cze
dc.subject pacienti cze
dc.subject zdravotní sestry cze
dc.subject kultura cze
dc.subject smrt cze
dc.subject pohřeb cze
dc.subject rituály cze
dc.subject multicultural nursing eng
dc.subject religion eng
dc.subject ethnicity eng
dc.subject patients eng
dc.subject nurses eng
dc.subject culture eng
dc.subject death eng
dc.subject funeral rituals eng
dc.title Multikulturní aspekty v péči o umírající cze
dc.title.alternative Multicultural aspects in care of diyng people eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šoukalová, Kristýna cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis entitled Multicultural aspects in the care of the dying is the work of theoretical research and focuses on the image of dying and death in world religions and patients/clients of a different ethnic group. In the theoretical part attention is paid to the fundamental concepts of multi - cultural nursing and to the characteristics of differences in approach and care of a dying patient of a different culture and /or religion. There are also described rituals and methods of burial in the selected groups. The research part collects knowledge of general nurses on the subject, in one regional type hospital through a questionnaire survey. Staff approach and method of communication with these patients/clients is also investigated. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D26893 cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně hodnoce oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě. 1. Používáte na Vašem oddělení komunikační karty nebo využíváte služeb překladatele pro pacienty jiné národnosti? Jaké s tím máte zkušenosti? 2. Jak jste naložila s výdledky svého výzkumu (publikace v odborném periodiku, konference...)? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 18025 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account