Restaurování části maleb v kupoli baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svatém kopečku u Olomouce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martan, Martin
dc.contributor.author Bodanský, Miroslav
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:03:43Z
dc.date.available 2012-10-13T09:03:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48467
dc.description.abstract V první, praktické, části bakalářské práce jsou popsány a zdokumentovány restaurátorský průzkum a restaurování části nástěnných maleb v klenbě kupole Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Jedná se o dolní část obrazu s tématem Abrahámova žena Sára. Obsahem praktické části je restaurátorský průzkum a vlastní restaurování malby. Fotodokumentace, grafická dokumentace a výsledky technologických analýz jsou obsaženy v přílohách. V teoretické části bakalářské práce je zpracována literární rešerše na zadané téma. V experimentální části byly připraveny modelové vzorky s vybranými modrými a zelenými pigmenty, na kterých byly aplikovány vybrané iontoměniče v různých časových intervalech s důrazem na sledování barevné stability pigmentů. Průběh a výsledky zkoušek byly podrobně dokumentovány a vyhodnoceny. cze
dc.format 95 s. cze
dc.format.extent 32665273 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject nástěnná malba cze
dc.subject Svatý kopeček cze
dc.subject Johann Steger cze
dc.subject Abrahámova žena Sára cze
dc.subject vápenné secco cze
dc.subject organické pojivo cze
dc.subject restoration eng
dc.subject mural painting eng
dc.subject lime secco technique eng
dc.subject organic binder eng
dc.title Restaurování části maleb v kupoli baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svatém kopečku u Olomouce cze
dc.title.alternative The Restoration of wall paintings in the dome of the Church of Visitation of the Virgin Mary on Svatý kopeček in Olomouc eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated In the first, practical, part of the thesis is described and documented a restoration research and a restoration of some parts of murals in the dome of the Church of The Visitation of The Virgin Mary on Svatý Kopeček in Olomouc. Specifically it concerns the lower part of the painting ?Abraham´s wife Sara?. The practical part of the thesis includes the restoration research and goes into detail of the restoration itself. The photographic documentation, graphic documentation and results of technological analyses are contained in appendixes. In the theoretical part of the thesis is prepared literature search on a given topic. In the experimental part the model samples were prepared with selected blue and green pigments, which were applied with the selected ion exchange resins at various time intervals, with an emphasis on monitoring the stability of color pigments. The course and test results have been extensively documented and evaluated. eng
dc.description.department Ateliér restaurování malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D27044
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 15984
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account