Ověření PID detektorů pro měření benzenu, diethyletheru a ethylacetátu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ventura, Karel cze
dc.contributor.author Daněk, Jiří
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:43:16Z
dc.date.available 2012-09-14T04:43:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47670
dc.description.abstract Tato práce se zabývá měřením těkavých organických látek ionizačními detektory, zmapováním technických charakteristik těchto detektorů a jejich následným zhodnocením z pohledu měření těkavých organických látek. Experimentální část práce se zabývá simulací měření těkavých organických látek v reálných podmínkách fotoionizačními detektory. Naměřené hodnoty koncentrací testovaných vzorků vybraných těkavých látek jsou zpětně ověřeny za pomoci plynového chromatografu s hmotnostním detektorem. Všechny hodnoty byly následně statisticky zpracovány a vyhodnoceny. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 1245280 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject těkavé organické látky cze
dc.subject ionizační detektor cze
dc.subject fotoinizační detektor cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject volatile organic compounds eng
dc.subject ionization detector eng
dc.subject photo ionization detector eng
dc.subject gas chromatography eng
dc.title Ověření PID detektorů pro měření benzenu, diethyletheru a ethylacetátu cze
dc.title.alternative Verification of the PID detectors for measuring benzene, diethylether and ethyl acetate eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the measurement of volatile organic compounds ionization detectors. Mapping the technical characteristics of these detectors and their subsequent valuation in terms of measurement of volatile organic compounds. The experimental part deals with simulation measurements of volatile organic compounds in real terms photo ionization detectors. The measured concentrations of tested samples of selected volatile compounds are re-verified using a gas chromatograph mass spectrometer. All values subsequently processed and statistically evaluated. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27437 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Bakalář seznámil komisi s výsledky dosaženými při řešení bakalářské práce. Komise se seznámila s posudkem vedoucího bakalářské práce. Po prezentaci bakalář zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 17673 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account