Fasádní nátěrové hmoty a pojiva pro ochranu fasád

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa cze
dc.contributor.author Kovačka, Kamil
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:31Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47494
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce jsou fasádní nátěrové hmoty a jejich rozdělení podle typu použitých pojiv a plniv. Jednotlivé druhy fasádních nátěrových hmot jsou charakterizovány z hlediska jejich využití, charakteristických vlastností a možností aplikace, jsou zmíněny výhody a nevýhody jednotlivých fasádních hmot. Dále jsou popsány formulace fasádních nátěrových systémů a fyzikálně - mechanické, chemické a estetické vlastnosti, zvláštní typy používaných fasád, jako jsou nátěry dřevěného podkladu a kovy jako podklad nátěru. Jsou charakterizovány silikonové pryskyřice jako pojiva pro silikonové nátěrové hmoty. V bakalářské práci jsou zahrnuty rovněž fasádní nátěrové hmoty modifikované kalcinovaným kaolinem a jsou porovnávány vlastnosti fasádních hmot bez kaolinu a s kaolinem, dále je popsán vliv kalcinace na změnu struktury a bělosti kaolinu i oblasti jeho častého využití. V závěru této práce jsou zmíněny silikon-silikátové omítky, ve kterých spatřuji budoucnost díky jejich vlastnostem a zabývám se i využitím vápenných fasádních barev v oblasti památkové péče. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 1687834 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.6.2022 cze
dc.subject Fasádní nátěrové hmoty cze
dc.subject silikonové pryskyřice cze
dc.subject pigmenty cze
dc.subject kalcinovaný kaolin cze
dc.subject KOKP cze
dc.subject difúzní odpor cze
dc.subject koeficient nasákavosti cze
dc.subject facade paints eng
dc.subject silicone resin eng
dc.subject pigments eng
dc.subject calcined caolin eng
dc.subject CPVC eng
dc.subject diffuse resistence eng
dc.subject coefficient absorptivity eng
dc.title Fasádní nátěrové hmoty a pojiva pro ochranu fasád cze
dc.title.alternative Fasade paints and binders for face protection eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis are the facade paints and their distribution by type of binders and fillers. Individual types of facade coatings are characterized in terms of their use, characteristics and application possibilities are discussed advantages and disadvantages of different facade materials. Below are the formulation of paints, facade systems and physical - mechanical, chemical and aesthetic properties, use special types of facades, such as painting wood and metal substrate as a base coat. They are characterized by a silicone resin as a binder for silicone coatings. In my work are also included facade coatings modified calcined kaolin and compared the properties of facade materials without kaolin and kaolin, also described the influence of calcination on the specific surface area and change the structure of kaolin and its frequent use. At the conclusion of the work I mentioned silicone-silicate plaster, which I see in the future due to their properties, they are also using lime facade paints for conservation. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27117 cze
dc.thesis.degree-program Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů cze
dc.description.defence Bakalář seznámil komisi s výsledky dosaženými při řešení bakalářské práce. Komise se seznámila s posudkem vedoucí bakalářské práce. Po prezentaci bakalář zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 15967 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account