Potenciál enzymové katalýzy pro transesterifikaci olejů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Martin cze
dc.contributor.author Šnajdrová, Veronika
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:27Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:27Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47477
dc.description.abstract Práce je zaměřena na enzymatickou katalýzu při výrobě bionafty, která se v dnešní době vyrábí zejména homogenně bazickou katalýzou.Enzymy jsou přírodní, živočišné nebo rostlinné katalyzátory, které urychlují a umožňují průběh biochemických reakcí. V případě přípravy bionafty se jako enzymatické katalyzátory používají různé druhy lipáz, kde mezi nejpoužívanější patří lipázy z rodu Pseudomonas fluorescens a cepacia, Candida antarctica a rugosa, dále Rhizopus delemar a oryzae, Mucor miehei, Geotrichum candidum, Thermomyces lunigonosa a Aspergillus niger.Výhodou enzymatické katalýzy je nízká teplota reakce (v rozmezí 20 ? 60 °C) a na rozdíl od homogenního katalyzátoru ho lze použít vícekrát. Nevýhodou je dlouhý čas reakce (desítky hodin). V mé práci jsou popsány faktory ovlivňující výtěžek esterů z různých olejů nebo tuků např.: způsob přípravy lipáz, výběr vhodného organického rozpouštědla, molární poměr substrátu a enzymu, teplota, pH, přídavek vody. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 1147180 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject bionafta cze
dc.subject transesterifikace cze
dc.subject enzymová katalýza cze
dc.subject enzymy cze
dc.subject lipázy cze
dc.subject biodiesel eng
dc.subject transesterification eng
dc.subject enzymatic catalysis eng
dc.subject enzymes eng
dc.subject lipases eng
dc.title Potenciál enzymové katalýzy pro transesterifikaci olejů cze
dc.title.alternative Potential of enzymatic catalysis in transesterification eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The work is focused on enzymatic catalysis in biodiesel production, which today produces mainly homogeneous basic catalysis.Enzymes are natural, animal or plant catalysts that speed and allow the course of biochemical reactions. In the case of preparation of biodiesel as enzymatic catalysts using different types of lipases, which are among the most widely used lipases from of the genus: Pseudomonas fluorescens and cepacia, Candida antarctica and rugosa, next Rhizopus delemar and oryzae, Mucor miehei, Geotrichum candidum, Thermomyces lunigonosa and Aspergillus niger.The advantage of enzymatic catalysis is the low reaction temperature (range 20 ? 60 °C) and in contrast to the homogeneous catalysts, it can be used multiple times. The disadvantage is the long response time (tens of hours). In my work describes faktors affecting the yield of esters of different oils or fats such as: method of preparation of lipases, the choice of a suitable organic solvent, molar ratio of substrate and enzyme, temperature, pH, addition of water. eng
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27198 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Bakalářka seznámila komisi s výsledky dosaženými při řešení bakalářské práce. Komise se seznámila s posudkem vedoucího bakalářské práce. Po prezentaci bakalář zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 18663 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account