Fosforečná hnojiva na bázi obnovitelných zdrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bělina, Petr cze
dc.contributor.author Havlík, Marek Rudolf
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:12Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:12Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47421
dc.description.abstract Moje bakalářská práce se zabývá fosforečnými hnojivy. Aktuálním tématem současnosti jsou obnovitelné zdroje. V práci je zpracován přehled současných zdrojů fosforu a dále jsou popsány možné obnovitelné zdroje. Hlavní složkou fosforečných hnojiv je fosfor. Fosfor je základní živina všech rostlin a zásobárna energie. Fosfor je důležitým makrobiogenním prvkem. Recyklace zpomaluje vyčerpání neobnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje fosforu jsou důležité. Obnovitelné zdroje jsou zdroje, které se postupně obnovují. Možnostmi, které snižují spotřebu fosfátů, jsou: větší využívání organických a statkových hnojiv, využívání fosforu z kostí a odpadních vod, kalů a živočišných odpadů. V práci je komplexní pohled na surovinový základ pro výrobu fosforečných hnojiv a jiných fosforečných produktů. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1068642 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject fosfor cze
dc.subject hnojivo cze
dc.subject fosforečná hnojiva cze
dc.subject obnovitelné zdroje cze
dc.subject recyklace cze
dc.subject fosfáty cze
dc.subject kyselina fosforečná cze
dc.subject phosphorus eng
dc.subject fertilizer eng
dc.subject phosphate fertilizer eng
dc.subject renewable resources eng
dc.subject recycling eng
dc.subject phosphates eng
dc.subject phosphoric acid eng
dc.title Fosforečná hnojiva na bázi obnovitelných zdrojů cze
dc.title.alternative Phosphate fertilizers based on renewable resources eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated My bachelor work deals with phosphate fertilizers. Current topic is renewable resources. There is processed by an overview of current sources of phosphorus on this work and The possible sources of renewable energy are described below. Phosphorus is major component of phosphate fertilizers. Phosphorus is an essential nutrient for all plants and a reservoir of energy. Phosphorus is an important macrobiogenic element. Recycling slows the depletion of nonrenewable resources. Renewable sources of phosphorus are important. Renewable sources are sources which are gradually restored. Options, that reduce consuption of phosphate are: greater using of organic and livestock manures, phosphorus from bones and wastewater, sludges and animal wastes. There is complex view at the raw material base for production of phosphate fertilizers and other phosphate products in this work. eng
dc.description.department Katedra anorganické technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D24961
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Posluchač seznámil komisi se svojí bakalářskou prací. Dále reagoval na připomínky a zodpověděl otázky členů komise: Co je to ATP? Existují studie zabývající se dopadem vyčerpáním světových zásob fosforu? Kde se ztrácí 60 % fosforu? cze
dc.identifier.stag 15164 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account