Perorální formy s řízeným uvolňováním léčiva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komersová, Alena cze
dc.contributor.author Cahová, Tereza
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:00Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:00Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47377
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je literární rešerší na téma "Perorální formy s řízeným uvolňováním léčiva". Práce je zaměřena na řízené uvolňování aktvní látky z pevných lékových forem,disoluční testy a kinetické modely disolučních profilů. Nejběžněji používanými systémy s řízeným uvolňováním jsou matricové systémy, proto jsou zmíněny podrobněji. Diskutovány jsou zejména způsoby uvolňování léčiva z těchto lékových forem. Podrobněji jsou zmíněny i nanočásticové lékové formy, které v posledních letech procházejí značným vývojem a nacházejí četná uplatnění. Práce se rovněž zabývá vlivem pH disolučního média na liberaci léčiva a jeho kinetický profil. V závěru práce jsou shrnuty výhody lékových forem s řízeným uvolňováním. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 1575190 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject lékové formy s řízeným uvolňováním cze
dc.subject kinetika cze
dc.subject disoluční procedury cze
dc.subject matricové tablety cze
dc.subject controlled release dosage forms eng
dc.subject kinetics eng
dc.subject dissolution procedures eng
dc.subject matrix tablets eng
dc.title Perorální formy s řízeným uvolňováním léčiva cze
dc.title.alternative Oral controlled release dosage forms eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is a literature search on "Oral controlled release dosage forms." The work is focused on the controlled release of substances of solid dosage forms, dissolution tests and kinetic models of dissolution profiles. The most commonly used systems with controlled are released matrix systems and are therefore discussed in more detail. Discussed are, in particular, ways of drug release from these dosage forms. In more detail are discussed nanoparticle formulations, which in recent years undergo significant development and application are numerous. The paper also examines the influence of pH of dissolution media on drug liberation and its kinetic profile. The conclusion summarizes the advantages of dosage forms with controlled release. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27195 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Student prezentoval svoje výsledky a bakalářskou práci a vyjádřil se k připomínkám. Jak se počítá pH pufru a jaký je vzorec celulózy? cze
dc.identifier.stag 17837 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account