Příprava a podání léků nelékařským zdravotnickým personálem

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Papršteinová, Markéta cze
dc.contributor.author Sedláčková, Eva
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:45:21Z
dc.date.available 2012-07-15T22:45:21Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46638
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Příprava a podání léků nelékařským zdravotním personálem" se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zabývá zajímavostmi z historie podávání léčiv, stručně seznamuje se způsoby přípravy a podávání léků různých skupin. Hlavně se zabývá lékovým pochybením a možnostmi řešení této problematiky. Výzkumná část se zabývá kvantitativním výzkumem, metoda výzkumu - dotazníky. Dotazníky byly určeny pro všeobecné sestry z akreditovaného a neakreditovaného pracoviště, kde bylo zkoumáno dodržování postupů při podávání léků, množství lékového pochybení a možnosti řešení této problematiky. Důraz byl kladen na aktivní a pasivní identifikaci pacientů. V závěru naleznete zhodnocení celé práce včetně zhodnocení mých předem stanovených cílů. cze
dc.format 63 s. (10 766 znaků) cze
dc.format.extent 1680555 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject akreditace cze
dc.subject bezpečí pacientů cze
dc.subject podání léku cze
dc.subject lékové pochybení cze
dc.subject accreditation eng
dc.subject patient safety eng
dc.subject the drug eng
dc.subject drug error eng
dc.title Příprava a podání léků nelékařským zdravotnickým personálem cze
dc.title.alternative Preparation and dosage of medicines by non-medical health staff eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Brothánková, Pavlína cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "Preparation and administration of medication by non-medical health staff" consists of two parts. The theoretical part deals with interesting facts from the history of drug administration and briefly introduces the methods of preparation and administration of drugs of different groups. It mainly deals with drug errors and possible solutions to this problem. The research part deals with the quantitative research method, used research method - questionnaires. Questionnaires were designed for nurses from accredited and non-accredited workplace where observance of the procedures in the administration of drugs, the number of drug errors and the possible solutions to this issue were examined. Emphasis was put on active and passive identification of patients. The evaluation of my work can be found in the end including the achievement of predetermined targets and whether the objectives of my work have been achieved. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D26570
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Co jsou vysoce riziková léčiva (VRL)? Jaká specifika se jich týkají? 2. V teoretické části popisujete nejnovější systém podávání léčiv v USA. Myslíte si, že by byl aplikovatelný také v našich podmínkách? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 18524 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet