Uplatnenie periodických grafikonov vo verejnej osobnej doprave na Slovensku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Široký, Jaromír
dc.contributor.author Farkaš, Rastislav
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:43:15Z
dc.date.available 2012-07-15T22:43:15Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46247
dc.description.abstract Práca sa v úvodnej časti venuje problematike periodických grafikonov v teoretickej rovine s dôrazom na problémy spojené ich praktickou aplikáciu. Následne je analyzovaný súčasný stav použitia periodických grafikonov vo verejnej doprave na Slovensku. Na príklade slovenskej siete diaľkovej železničnej dopravy je následne predvedený autorský návrh praktickej aplikácie periodických grafikonov vychádzajúci z teoretických a technologických východísk. Predvedený návrh je vyhotovený v troch variantných riešeniach vychádzajúcich z odlišných kvalitatívnych a ekonomických parametrov. Na záver je autorský návrh konfrontovaný so súčasným stavom. cze
dc.format 102 s.
dc.format.extent 1748357 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Slovensko cze
dc.subject periodické grafikony cze
dc.subject integrované taktové grafikony cze
dc.subject osobní doprava cze
dc.subject dálková doprava cze
dc.subject návrhy cze
dc.subject Slovakia eng
dc.subject periodical timetables eng
dc.subject integrated pulse-timetable eng
dc.subject public transportation eng
dc.subject long-distance transportation eng
dc.subject application eng
dc.title Uplatnenie periodických grafikonov vo verejnej osobnej doprave na Slovensku slo
dc.title.alternative Periodic timetable application in public transport in Slovakia eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The diploma thesisis in the introduction chapter concernedon theoretical surface of periodical timetable issue with the aim devoted to its practical application. The analysis of contemporary periodical timetable application in Slovakia follows. On the example of Slovak public railway long-distance transportation network the author?s project of practical periodical timetable application is performed, respecting the theoretical and technological conditions. According to different qualitative and economical specifications the project is performed in three versions. In the end, the project is compared with the current timetable. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26356
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 18352 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account