Komparace alternativ využití obnovitelných zdrojů pro vytápění domácností z ekonomického hlediska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baťa, Robert
dc.contributor.author Harantová, Michaela
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:42:44Z
dc.date.available 2012-07-15T22:42:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46149
dc.description.abstract V první části této diplomové práce je pojednáno o obnovitelných zdrojích, legislativě,která je upravuje a rovněž o jejich výhodách. Dále jsou zde uvedeny také jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, kterými jsou solární energie, vodní energie, větrná energie, geotermální energie a není opomenuta ani energie biomasy a biopaliv. Tato diplomová práce se též zabývá neobnovitelnými zdroji energie i podporou využívání obnovitelných zdrojů a to jak na úrovni municipalit a státu, tak na úrovni Evropské unie. V této práci je také popsána charakteristika jednotlivých zařízení, které využívají obnovitelných zdrojů pro zajištění tepla pro rodinné domy a které je možné v našich geografických podmínkách využít. Poslední část je pak zaměřena na samotný návrh komparace těchto jednotlivých zařízení pro majitele rodinného domu, který uvažuje o modernizaci otopné soustavy a o využití obnovitelného zdroje. Při této komparaci je použita metoda párového srovnávání pro stanovení významnosti jednotlivých kritérií a užitková funkce pro samotnou komparaci. cze
dc.format 71 s.
dc.format.extent 1431026 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject obnovitelné zdroje cze
dc.subject fosilní paliva cze
dc.subject termické solární systémy cze
dc.subject tepelná čerpadla cze
dc.subject kotle na biomasu cze
dc.subject metoda párového srovnávání cze
dc.subject doba návratnosti investice cze
dc.subject užitková funkce cze
dc.subject renewable resources eng
dc.subject fossil fuels eng
dc.subject solar thermal systems eng
dc.subject heat pumps eng
dc.subject biomass boilers eng
dc.subject method of paired comparison eng
dc.subject payback period of investment eng
dc.subject utility functions eng
dc.title Komparace alternativ využití obnovitelných zdrojů pro vytápění domácností z ekonomického hlediska cze
dc.title.alternative Comparison of the alternatives of renewable resources for house heating in economical point of view eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brychtová, Šárka
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated In the first part of this work is disserted about renewable resources, related legislation and their advantages. Various types of renewable sources are mentioned in this chapter. They are solar energy, hydro power, wind power, geothermal energy, biomass energy and biofuels are not omitted of course. This diploma work discusses fossil fuels and support of renewable resources from state and municipalities as well as from the European Union level. This work also describes the characteristics of individual devices that use renewable resources to provide heat for houses which can be used in our geographical conditions. The last part is focused on proposal of comparison of these devices for the houses owners who are considering upgrade the heating system by the help of renewable resources. For this comparison is used the method of paired comparison to determine the significance of individual criterions and for the comparison itself is utility function used. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25931
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem diplomové práce. Následně odpovídala na otázky vedoucího práce: 1) Vysvětlete, jakým způsobem byla vybrána kritéria K1 - K8 použitá v provedené komparativní analýze. 2) Vysvětlete hodnoty obsažené v tab. 12 - 14 a způsob jejich výpočtu. oponenta práce: 1) Z jakého důvodu jste si zvolila v obrázku na str. 19 právě tyto země? 2) Jaký je přibližně podíl obnovitelné energie na primárních energetických zdrojích v naší republice? Zkuste srovnat s jinými zeměmi. V průběhu diskuse byly položeny následující otázky: Jak jste konkrétně stanovovala významnost jednotlivých kritérií? cze
dc.identifier.stag 16739 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account