Relationship Between Evaluation and Motivation of the Learner

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černá, Monika cze
dc.contributor.author Krejčová, Markéta
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:40:12Z
dc.date.available 2012-07-15T22:40:12Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45683
dc.description.abstract The theoretical part of this diploma thesis presents the concept of evaluation, including the definition, types, forms, functions and tools of evaluation, which focus on testing and different types of tests. Further, the concept and evaluation of communicative competence are discussed. Hereafter, the definition of motivation is introduced, followed with the essential approaches that underlie motivation, types of motivation and basic tips how to evoke and maintain motivation among students. Finally, the theoretical part offers an opinion on the link that exists between evaluation and motivation, based on the theory of both concepts. The practical part contains a research which provides an insight into reality of evaluation and motivation, from the points of view of the students, teachers and the author of this diploma thesis. To the above mentioned purpose, observations, questionnaires with open question for the teachers and questionnaires with multiple choice for the students were chosen. eng
dc.format 90 s. cze
dc.format.extent 2204877 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject hodnocení cze
dc.subject typy cze
dc.subject formy a funkce hodnocení cze
dc.subject nástroje hodnocení cze
dc.subject motivatice cze
dc.subject různé přístupy k motivaci cze
dc.subject typy motivace cze
dc.subject vztah mezi hodnocením a motivací cze
dc.subject evaluation eng
dc.subject types eng
dc.subject forms and functions of evaluation eng
dc.subject tools of evaluation eng
dc.subject motivation eng
dc.subject various approaches to motivation eng
dc.subject types of motivation eng
dc.subject connection between evaluation and motivation eng
dc.title Relationship Between Evaluation and Motivation of the Learner eng
dc.title.alternative Vztah mezi hodnocením a motivací žáka cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Reimannová, Irena cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Teoretická část diplomové práce představuje celkový koncept hodnocení, zahrnujíc definice, typy, funkce a prostředky hodnocení, zde zejména soustředí na testování a různé typy testů. Dále je uvedena definice motivace, následují podstatné přístupy k teorii motivace, typy motivace a základní tipy, které slouží k vyvolání a udržení motivace u studentů. V závěru teoretické části je nabídnut názor na spojení, které se nachází mezi hodnocením a motivací, podložen teorií týkající se obou konceptů. Praktická část obsahuje výzkum, který poskytuje vhled do reality hodnocení a motivace, ať už z hlediska studentů, učitelů či pozorovatele (autora diplomové práce). K výše zmíněnému účelu byly zvoleny observace, dotazníky s otevřenými otázkami pro učitele a dotazníky s výběrem z několika možností pro žáky. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D26251 cze
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 11191 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account