Navržení hodnotících standardů integrovaného dopravního systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf
dc.contributor.author Filadelfiová, Radka
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:39:31Z
dc.date.available 2012-07-15T22:39:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45564
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na rozbor a vyhodnocení současného stavu integrovaných dopravních systémů v hlavním městě Praze, v Jihomoravském kraji a v Plzeňském kraji. Zabývá se poskytováním služeb ve veřejné dopravě s využitím standardů kvality a analýzou této situace ve vybraných krajích. Na základě provedeného průzkumu u cestujících stanovuje míru spokojenosti a důležitosti zvolených kritérií kvality. Dále práce zkoumá možnost unifikace standardů kvality a možnost aplikace těchto standardů v rámci České republiky. cze
dc.format 82 s.
dc.format.extent 1182445 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject dopravní obslužnosti cze
dc.subject integrované dopravní systémy cze
dc.subject kvality služeb cze
dc.subject standardy kvality cze
dc.subject průzkumy spokojenosti cze
dc.subject transport services eng
dc.subject integrated transport systems eng
dc.subject quality of services eng
dc.subject quality standard eng
dc.subject research of passenger satisfaction eng
dc.title Navržení hodnotících standardů integrovaného dopravního systému cze
dc.title.alternative Proposal of evaluation standards of an integrated transport system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Půlpán, Rudolf
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The work focuses on an analysis and evaluation of the current state of the integrated transport systems in the city of Prague, South Moravia Region and Plzeň Region. It deals with provision of services in public transport using standards of quality, and an analysis of this situation in selected regions. It establishes the level of satisfaction and importance of the selected criteria on the basis of research among passengers. The work also explores the possibility of unification of quality standards and the possibility of their application in the Czech Republic. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26370
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 12696 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account