Přestupní vazby ve veřejné osobní dopravě v oblasti Rychnovska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matuška, Jaroslav
dc.contributor.author Novotný, Petr
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:39:05Z
dc.date.available 2012-07-15T22:39:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45487
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá přestupními vazbami ve veřejné osobní dopravě v oblasti Rychnovska, které jsou klíčové pro zvýšení atraktivity veřejné dopravy. Analýzou současného stavu návazností v přestupních terminálech v rámci integrovaného dopravního systému v oblasti Rychnovska jsou zjištěny nedostatky, které značně komplikují použití veřejné dopravy ve větším rozsahu. Navrženými změnami v řešených terminálech je poskytnuta nabídka lepších přestupních vazeb mezi jednotlivými spoji různých linek a snadnější orientace cestujících v přestupních terminálech. Shrnutí a vzájemné porovnání navržených úprav se skutečným stavem poukazuje na přednosti i příp. zápory současného i navrhovaného stavu. cze
dc.format 88 s.
dc.format.extent 14856286 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject přestupní terminály cze
dc.subject autobusy cze
dc.subject vlaky cze
dc.subject dopravní obslužnosti cze
dc.subject integrované dopravmí systémy cze
dc.subject linky cze
dc.subject spoje cze
dc.subject changing terminals eng
dc.subject buses eng
dc.subject trains eng
dc.subject traffic services eng
dc.subject integrated traffic systems eng
dc.subject lines eng
dc.subject communications eng
dc.title Přestupní vazby ve veřejné osobní dopravě v oblasti Rychnovska cze
dc.title.alternative Changing of structures in the public traffic system of the Rychnov region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated Diplom work concerns change structures in Public traffic system in region of Rychnov n. Kn. These structures are very important for the increase of attractivity of Public traffic system. With this analysis of this temporary level of links in changing terminals connected whit integrated Public system in the Rychnov n. Kn.- region - all weak points are visible that make using the public traffic more comolicated. Changes suggested in named terminals offer better changing structures between single communications of various lines and make easier orientation of travellers in changing terminals. Summary and mutual comparison of suggested changes with the real state show the priority or the negations of thetemporary and of the suggested state as well. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26364
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 18821 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account