Řízení skladových zásob ve firmě Repromat, a. s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bártová, Petra
dc.contributor.author Hájková, Jitka
dc.date.accessioned 2012-02-06T17:22:48Z
dc.date.available 2012-02-06T17:22:48Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42466
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá řízením skladových zásob ve firmě Repromat, a. s. Teoreticky vymezuje podstatu, význam a vazby řízení zásob, popisuje základní strategie a metody řízení zásob. Zkoumá a analyzuje stávající systém řízení skladových zásob v dané firmě a na základě zjištěných poznatků navrhuje změnu řízení zásob, která umožní snížení vázaných finančních prostředků ve skladových zásobách. cze
dc.format 76 s.
dc.format.extent 4669888 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject řízení zásob cze
dc.subject analýza ABC cze
dc.subject analýza XYZ cze
dc.subject plán nákupu skladových dodávek cze
dc.subject objednací systémy cze
dc.subject beznákladová optimalizace zásob cze
dc.subject stock management eng
dc.subject ABC analysis eng
dc.subject XYZ analysis eng
dc.subject plan purchases stock items eng
dc.subject ordering systems eng
dc.subject without cost stock optimization eng
dc.title Řízení skladových zásob ve firmě Repromat, a. s. cze
dc.title.alternative Stock management in the company Repromat, a. s. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jindra, Boris
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This graduation theses is dealing with inventory control in company Repromat, a. s. Theoretically encloses essence, signification and bindings of inventory control, describes basic strategies and methods of inventory control. It examines and analyses current system of inventory management in this firm and on the proven finding basis suggests modification of inventory control, which will provide decrease fixed financial means in warehouse stock. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D25595
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení cze
dc.identifier.stag 15430 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account