Inovační "synchronizace" pracovních činností v oblasti kulturního dědictví (možnosti implementace pokročilých vědeckých a technologických řešení pro jeho ochranu, výzkum a prezentaci)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vorel, Petr
dc.contributor.author Trifonov, Trifon Ančev
dc.date.accessioned 2012-01-04T13:30:22Z
dc.date.available 2012-01-04T13:30:22Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42198
dc.description.abstract Disertační práce je součástí dlouholetého úsilí autora orientovaného k perspektivě vývoje nového výzkumného směru, zabývajícího se inovační infusí pokročilých řešení (vědeckých a technologických) pro podporu pracovních procesů kulturního dědictví (výzkumných, vzdělávacích a mediačních), který by rozhodně přispěly k úspěšnému zapojení oblasti v úsilí o vybudování nastupující „Společnosti (a ekonomiky) založené na znalosti“. Konkrétní úkol disertace je v tvorbě koncepční práce „transformačního“ charakteru vztahující se ke zkoumání možností využití implementace pokročilých technologií a špičkových vědeckých výstupů z jiných vědeckých disciplín (které již prokázaly svou účinnost) pro podporu pracovních aktivit v oblasti a v souvislosti s naléhavostí provedení "synchronizace" převážné části pracovních procesů v oblasti kulturního dědictví. Na začátku práce je předveden stručný pohled na situace inovačního vývoje v oblasti v posledních dvaceti letech, dále je uvedena problematika současné praxe ve sféře fuse kulturního dědictví a pokročilých technologií. Rovněž je zde nastíněný koncepční rám o možnosti vytvoření pracovního prostředí, které by mohlo nenápadně podporovat pracovní procesy v cílové oblasti. Disertace je také součástí dlouhodobého výzkumného plánu autora o realizaci vize pro vybudování sjednoceného inovačního prostoru "Kultura - kulturní dědictví" a o vývoji nové "polidisciplinární" specializace a později i studijního oboru – "Pokročilé technologie v kulturním dědictví". cze
dc.format 285 s cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kulturní dědictví cze
dc.subject inovace cze
dc.subject management znalostí cze
dc.subject pokročilé technologie cze
dc.subject 3D cze
dc.subject virtuální realita cze
dc.subject cultural heritage eng
dc.subject innovation eng
dc.subject knowledge management eng
dc.subject advanced technologies eng
dc.subject virtual reality eng
dc.title Inovační "synchronizace" pracovních činností v oblasti kulturního dědictví (možnosti implementace pokročilých vědeckých a technologických řešení pro jeho ochranu, výzkum a prezentaci) cze
dc.title.alternative Innovate "synchronization" of working activity in the area of cultural heritage (possibilities for implementation of advanced scientific and technological solutions for domain's preservation, research and presentation) eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Petráň, Tomáš
dc.contributor.referee Jordanov, Kiril
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The dissertation is an element of the author’s long-term research activities (based on lifelong working experiences in the sphere of cultural heritage) in the efforts oriented to perspective future development of the domain which could be facilitated via innovative infusion of advanced technological solutions and contemporary research contributions from leading scientific disciplines in knowledge acquisition, knowledge management and universities educational computer-based programs. The actual work is an effort to investigate the possibilities of the optimal use of the contributions of rapid technological development and innovative research for the purposes of implementation in a vital process for "synchronization" and reconfiguration of contemporary working activities in the cultural heritage domain as well as smooth the progress of successful inclusion in already ongoing. European efforts for the creation of a "Society (and economics) based on knowledge". At the beginning of the thesis is given brief overview of situation of the innovative development in the area over the last twenty years, and further is presented problematic of contemporary praxis in the sphere of fusion of cultural heritage and advanced technologies. Foreshadowed is conceptual frame concerning possibilities for creation of working environment that could unobtrusive support working process in the domain. Thesis is also part of long - term research plan of the author about realization of a vision for building united innovative space „ Culture - Cultural heritage" and simultaneously the development of a new "polidisciplinary" university specialization and subsequent study programme "Advanced technology in cultural heritage". eng
dc.description.department Katedra historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Historie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23365
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Uchazeč byl seznámen s posudky. Po jejich přečtení reagoval na připomínky. Prezentoval výsledky své práce v daném kontextu projekcí s vysvětlujícím komentářem. Uchazeč prokázal při odpovědích a v reakcích na připomínky a podněty členů komise schopnost diskuse o znalostech problematiky. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account