Stanovení aktivity Delta9-desaturázy v EDTA plazmě diabetiků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čegan, Alexander cze
dc.contributor.author Svoboda, Marek
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:39:40Z
dc.date.available 2011-09-07T05:39:40Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40852
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá delta9-desaturasou (SCD-1) jakožto potenciálním markerem metabolického syndromu a jeho možným vlivem na vznik inzulínové rezistence. Zkoumá zastoupení mastných kyselin v jednotlivých lipidových frakcích a aktivitu SCD-1 u pacientů s diagnózou diabetes mellitus 2. typu v porovnání se zdravými jedinci. Vzorky krevní plazmy byly zpracovány preparativní metodou tenkovrstvé chromatografie (TLC) a kapilární plynovou chromatografií. TLC slouží k rozdělení lipidů do jednotlivých frakcí. Hodnoty obsahu mastných kyselin byly zjištěny pomocí plynové chromatografie. Vzorky anonymních pacientů byly rozděleny do tří skupin podle obsahu glykovaného hemoglobinu. Cílem této práce je verifikace vztahu mezi SCD-1 a rozvojem inzulínové rezistence. Dále je cílem posouzení, zda je SCD-1 vhodným markerem pro diabetes mellitus typu 2 a zda je případné začlenění SCD-1 a použitá metoda vhodné pro rutinní diagnostiku. U studovaných léčených diabetiků nebyl prokázán pokles aktivity SCD-1 oproti zdravým jedincům, což může být výsledkem podávání antidiabetických léčiv. Ze stanovení obsahu mastných kyselin byl ovšem patrný výrazný pokles PUFA ve všech frakcích. Tyto výsledky budou dále studovány. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 3323675 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject diabetes mellitus cze
dc.subject mastné kyseliny cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject delta9-desaturasa cze
dc.subject SCD-1 cze
dc.subject lipidy cze
dc.subject glykovaný hemoglobin cze
dc.subject diabetes mellitus cze
dc.subject fatty acids cze
dc.subject gas chromatography cze
dc.subject delta9-desaturasa cze
dc.subject SCD-1 cze
dc.subject lipids cze
dc.subject glycated hemoglobin cze
dc.title Stanovení aktivity Delta9-desaturázy v EDTA plazmě diabetiků cze
dc.title.alternative Determination of Delta9-desaturase activity at EDTA plasma of diabetic patients eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with delta9-desaturase (SCD-1) as a potentional marker of metabolic syndrome and its possible influence on the emergence of insulin resistance. It examines the representation of individual fatty acids in lipid fractions and activity of SCD-1 in patients with a diagnosis diabetes mellitus type 2 compared to healthy subjects. Blood plasma samples were analyzed by preparative thin-layer chromatography (TLC) and capillary gas chromatography. TLC is used to separate lipids into individual fractions. Values of fatty acids concentrations were identified by gas chromatography. Samples of anonymous patients were divided into three groups according to amount of glycated hemoglobin. The aim of this work is to verify the relationship between SCD-1 and the development of insulin resistance. Further objective is to assess whether SCD-1 is a suitable marker for diabetes mellitus type 2 and whether the eventual inclusion of SCD-1 and used method is suitable fo routine diagnostics. There was no evidence in decreased activity of SCD-1 for treated diabetics compared to healthy subjects, wich may result from use of antidiabetic drugs. However, from the determination of fatty acids was evident a significant decrease in PUFA in all fractions. These results will undergo further investigation. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D24971
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího bakalářské práce 3. Student zodpověděl všechny dotazy k bakalářské práci cze
dc.identifier.stag 15393 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account