Metody snižování obsahu dusičnanů v pitné vodě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doleček, Petr cze
dc.contributor.author Johanová, Veronika
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:39:36Z
dc.date.available 2011-09-07T05:39:36Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40846
dc.description.abstract Práce je věnována problematice zvýšené koncentrace dusičnanů v pitné vodě. Zahrnuje popis koloběhu dusíku a dusičnanů, normy pro obsah dusičnanů v pitné vodě, příčiny zvýšené koncentrace dusičnanů ve vodě a z toho plynoucí zdravotní rizika. V poslední části se práce zabývá zhodnocením jednotlivých metod odstraňování dusičnanů z pitné vody. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 1097765 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject pitná voda cze
dc.subject dusičnany cze
dc.subject znečištění vody cze
dc.subject zemědělství cze
dc.subject denitrifikační technologie eng
dc.subject drinking water eng
dc.subject nitrates eng
dc.subject water pollution eng
dc.subject agriculture eng
dc.subject denitrification technology eng
dc.title Metody snižování obsahu dusičnanů v pitné vodě cze
dc.title.alternative Methods of reducing nitrate levels in drinking water eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The work is dedicated to the elevated nitrate concentrations in drinking water. Includes description of the nitrogen cycle and nitrate standards for nitrates in drinking water, causes of increased concentration of nitrate in water and the resulting health risks. The last part deals with evaluation of different methods of nitrate removal from drinking water. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D24934
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy členů komise. - postup při zjišťování obsahu dusičnanů ve studni - reverzní osmóza, jaká voda vzniká, dá se pít? - elektrodialýza, nákladnost procesu cze
dc.identifier.stag 14499 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account