Popáleniny v přednemocniční neodkladné péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mathauser, Radek cze
dc.contributor.advisor Mathauser, Radek
dc.contributor.author Žitná, Pavla
dc.contributor.author Žitná, Pavla
dc.date.accessioned 2011-07-11T23:35:05Z
dc.date.available 2011-07-11T23:35:05Z
dc.date.issued 2011
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39799
dc.description.abstract V této bakalářské práci se zabývám problematikou popálenin v přednemocniční neodkladné péči. Věnuji se především popáleninám vzniklým působením vysoké teploty. V teoretické části shrnuji důležité poznatky o anatomii a fyziologii kůže, společně s patofyziologickými procesy popáleninového úrazu. Navazující část práce je věnována poskytování technické, laické a profesionální přednemocniční neodkladné péče, včetně jejích specifik, pravidel a doporučení. Zvláštní pozornost jsem věnovala intervencím posádek ZZS, tj. zajištění pacienta, hodnocení rozsahu a hloubky postižení, stanovení závažnosti úrazu a správné směřování do místa definitivního ošetření. V části výzkumné se věnuji analýze zdravotnické dokumentace, která byla vytvořena při ošetření pacientů s popáleninovým traumatem. Tuto analýzu provádím na podkladě vytvořeného protokolu v souladu s doporučeným postupem odborné společnosti. Výstupem bakalářské práce je algoritmus ošetření popáleninového traumatu v podmínkách přednemocniční neodkladné péče. Cílem této práce je poukázat na problematiku popálenin a vytvořit algoritmus poskytování péče u takto traumatizovaného pacienta. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 2317734 bytes cze
dc.format.extent 2317734 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject popáleninový úraz cze
dc.subject přednemocniční neodkladná péče cze
dc.subject komplikace cze
dc.subject chlazení cze
dc.subject algoritmus cze
dc.subject burn trauma eng
dc.subject prehospital emergency care eng
dc.subject complications eng
dc.subject cooling eng
dc.subject algorithm eng
dc.title Popáleniny v přednemocniční neodkladné péči cze
dc.title.alternative Burns in prehospital emergency care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Mlatečková, Lucie cze
dc.contributor.referee Mlatečková, Lucie
dc.date.accepted 2011 cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This thesis aims at problem of burn injuries in prehospital emergency care. Mostly, I want to concentrate on those kind of burns which were made by very high temperature. In the theoretical part of my thesis, I sum up important pieces of knowledge about an anatomy and a physiology of the skin, together with pathophysiological processes of burn injuries. Next part is devoted to providing technical, lay and professional prehospital care, including its specifics, rules and recommendations. I mainly focused on the intervention of ambulance crews, ie to ensure patient, evaluation of the extent and depth of disability, the severity of injury and finally, the right direction to the place of a final treatment. In the investigative part, I analysed the medical documentation, which was made during the treating these kind of patients. This analysis is done on the basis of the established protocol in accordance with the guidelines recommended by professional societies. The result of this work is burn trauma treatment algorithm in terms of pre-hospital emergency care. The aim of this work is to show the problems of burns and create an algorithm of providing care in case of so handicapped patient. cze
dc.description.abstract-translated This thesis aims at problem of burn injuries in prehospital emergency care. Mostly, I want to concentrate on those kind of burns which were made by very high temperature. In the theoretical part of my thesis, I sum up important pieces of knowledge about an anatomy and a physiology of the skin, together with pathophysiological processes of burn injuries. Next part is devoted to providing technical, lay and professional prehospital care, including its specifics, rules and recommendations. I mainly focused on the intervention of ambulance crews, ie to ensure patient, evaluation of the extent and depth of disability, the severity of injury and finally, the right direction to the place of a final treatment. In the investigative part, I analysed the medical documentation, which was made during the treating these kind of patients. This analysis is done on the basis of the established protocol in accordance with the guidelines recommended by professional societies. The result of this work is burn trauma treatment algorithm in terms of pre-hospital emergency care. The aim of this work is to show the problems of burns and create an algorithm of providing care in case of so handicapped patient. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D25301
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Uvažujete o publikování výzkumného šetření, včetně Vámi vytvořeného originálního algoritmu pro ošetření popáleninového traumatu v PNP posádkou RZP? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account