Degradační proces železniční výhybky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schmidová, Eva cze
dc.contributor.author Zbořil, Josef
dc.date.accessioned 2011-07-11T20:55:21Z
dc.date.available 2011-07-11T20:55:21Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39473
dc.description.abstract Rozvoj železniční dopravy je spojen se zvyšováním provozní rychlosti, zatížení na nápravu a vzrůstajícím objemem přepravy. Při tomto trendu se zvyšují požadavky na spolehlivost a na kvalitu součástí železničního svršku. Volba vhodného typu materiálu či typu konstrukčního řešení podstatně ovlivňuje životnost a spolehlivost součástí na železniční trati. Výhybkové konstrukce jsou nedílnou součástí železniční dopravní cesty, vzhledem k jejich specifické a konstrukční náročnosti jsou i jedním z určujících faktorů spolehlivosti železniční dopravní cesty jako celku. Na kontaktních plochách částí výhybky dochází k opakovaným plastickým deformacím, které časem vedou k vyčerpání plasticity povrchové vrstvy a vzniku kontaktně - únavových vad. Preferovaným technicko-ekonomickým přínosem je řešení, kdy je navýšena cena za kvalitativně lepší železniční výhybkovou konstrukci v oblasti investičních nákladů a snížena v provozních a údržbových nákladech. Vyhodnocení faktorů, ovlivňujících degradační procesy na železniční výhybce, je základním předpokladem pro popis degradace celé železniční tratě a s tím i pro efektivní postupy pro její návrh a údržbu. Práce se zabývá analýzou mezních stavů a mechanismů poškozování různých variant materiálů. Materiálové analýzy provozního poškozování, spolu se statistickým vyhodnocením provozních dat sloužily pro verifikaci výsledků provedených experimentů. cze
dc.format 105 s. cze
dc.format.extent 7668275 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject železniční výhybky cze
dc.subject degradace cze
dc.subject kontaktní únava cze
dc.subject kolokolejnice cze
dc.subject optimální údržba cze
dc.subject laboratorní simulace odvalování cze
dc.subject railway turnout eng
dc.subject railway switches eng
dc.subject degradation eng
dc.subject RCF eng
dc.subject wheel-rails eng
dc.subject optimal maintenance eng
dc.subject twin-disc machine eng
dc.title Degradační proces železniční výhybky cze
dc.title.alternative Degradation process of railway turnout eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Koula, Jiří cze
dc.contributor.referee Mohyla, Petr
dc.contributor.referee Lata, Michael
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated Development of rail transport is associated with increasing of operating speed, axle loads and traffic volume. In this trend there are increasing demands for reliability and quality of the parts of whole superstructure. Selection of a appropriate type of material or the type of structural solution substantially affects the service life and reliability of components on the railway track. Turnouts are an integral part of the railway infrastructure, due to their specific and structural sophistications are one of the determining factors of the reliability of the whole railway infrastructure. The upper parts of the turnouts surfaces leads to the repeated plastic deformations, which eventually leads to exhaustion of the plasticity of surface layers and creation of contact - fatigue defects. Substantial technical and economic benefit is a solution where is the increased price for a better quality of the railway turnouts in the area of the investment costs and reduced in operational and maintenance costs. By defining the factors which affecting the degradation processes in the railway turnout, quantification of potential defects and the negative consequences that may occur along with an analysis of limit damage conditions and mechanisms of various structures of the materials compared with the statistical data of traffic is essential for accurate definition of the overall degradation of the whole railway track and with this to define effective procedures for the design and maintenance. eng
dc.description.department Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky a infrastruktura cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D25010
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.description.defence Prezentace dizertační práce. Přečtení posudku. Odpovědi na dotazy oponentů. Rozprava. Tajné hlasování. Vyhlášení výsledku hlasování. cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account