Pády geriatrických pacientů - posouzení rizikových faktorů obsažených ve vybraných screeningových metodách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jedlinská, Martina cze
dc.contributor.author Bartošová, Kamila
dc.date.accessioned 2011-07-11T18:32:29Z
dc.date.available 2011-07-11T18:32:29Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39088
dc.description.abstract Práce popisuje problematiku rizikových faktorů pádu geriatrických pacientů na interním oddělení muži v okresní nemocnici. Hlavním cílem práce bylo zjistit rizikové faktory pádu vyskytující se u geriatrických pacientů. Teoretická část se zabývá obdobím stáří, problematikou pádů a jejich prevencí, screeningovými metodami a indikátory kvality péče. Ve výzkumné části práce jsem zpracovala údaje od respondentů získané polořízeným rozhovorem a studiem písemných dokumentů. Výsledky této práce jsou shrnuty v diskuzi a závěru. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 1534088 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject stáří cze
dc.subject pády cze
dc.subject příčiny pádů cze
dc.subject senioři cze
dc.subject old age eng
dc.subject dissertation falls eng
dc.subject reason of tumbles eng
dc.subject seniors eng
dc.title Pády geriatrických pacientů - posouzení rizikových faktorů obsažených ve vybraných screeningových metodách cze
dc.title.alternative Falls of geriatric patients - assessment of the risk factors contained in the selected screening methods cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Mandysová, Petra cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describes risk factors of geriatric patients´ tumbles in Men´s department of internal medicine in district hospital. The main aim of this dissertation was to find risk factors of tumbles which go around with geriatric patients. The theoretical part deals with period of the old age, problems and prevention of tumbles, screening methods and indicators of quality of care. In the research part I compiled the data from respondents sourced with semicontrolled interview and study of written documents. Results of this dissertation are encapsulated in discussion and ending. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D25335
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře mínus Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Popište, jakým způsobem jste objektivně zjišťovala přítomnost demence a dezorientace. Pokud jste tyto informace získala z dokumentace, vysvětlete, jaké objektivní způsoby zjišťování přítomnosti demence a dezorientace znáte a stručně je popište. 2. Dle škály Juráskové, 6 procent pacientů ve zkoumaném vzorku mělo vysoké riziko pádů a dle škály Morse do této skupiny spadalo 46 procent respondentů. Vysvětlete, jaký dopad na pacienta a na zdravotnické zařízení může mít škála, jejíž hodnocení je "shovívavé" oproti škále, jejíž hodnocení je "striktní". Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account